INFORMACJA

Od dnia 1 lipca 2019 r. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach zaprzestało pobierania od rodziców/przedstawicieli ustawowych/opiekunów faktycznych leczonych dzieci opłaty rekompensującej koszty ponoszone przez szpital, w związku z realizacją prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad dzieckiem.

Według nowych zasad rodzic/przedstawiciel ustawowy/opiekun faktyczny dziecka oraz opiekun pacjenta dorosłego, który posiada  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, od dnia 1 lipca 2019 r. nie będzie ponosić opłat związanych ze sprawowaniem przez niego dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad dzieckiem/dorosłym pacjentem, posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Koszty pobytu rodzica/przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy dziecku lub opiekuna pacjenta dorosłego posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, będą płacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W związku z powyższym Szpital zobowiązany jest do uzyskania Oświadczenia rodzica/ przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego dziecka  potwierdzającego ilość osobodni jego pobytu w oddziale. W przypadku opieki nad pacjentem dorosłym  posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w Oświadczeniu konieczne jest przekazanie również kodu uprawnienia. Oświadczenie musi być dołączane do historii choroby dziecka/pacjenta dorosłego posiadającego znaczny stopień niepełnosprawności.