Zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dn. 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta w następujący sposób:

  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka;
  • poprzez sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii;
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może być złożony osobiście w Kancelarii Szpitala; od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00 (pokój nr 1, na parterze budynku), wysłany drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gczd.katowice.pl lub drogą pocztową.

Wniosek powinien zawierać co najmniej dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, PESEL, telefon kontaktowy), dane pacjenta (imię, nazwisko, PESEL), wskazanie Oddziału bądź Poradni, w których leczony był pacjent oraz okresu leczenia.

Dokumentacja medyczna może być odebrana osobiście bądź przesłana na wniosek osoby występującej o dokumentację medyczną za pobraniem.

Pacjent ponosi koszty związane ze sporządzeniem wyciągu, kopii lub odpisu dokumentacji medycznej w wysokości określonej w obowiązujących w Szpitalu zarządzeniach.