Zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta w następujący sposób:

  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  • jeśli warunki techniczne umożliwiają nagranie wyników badań lub dokumentacji medycznej, bezpośrednio bez przetworzenia, na płytę CD-ROM lub inny informatyczny nośnik danych, mogą być one udostępnione w ten sposób uprawnionym podmiotom;
  • zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może być złożony osobiście w Kancelarii Szpitala; od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00 (pokój nr 2, na parterze budynku), wysłany drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gczd.katowice.pl lub drogą pocztową.

Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, PESEL, telefon kontaktowy), dane pacjenta (imię, nazwisko, PESEL), wskazanie Oddziału bądź Poradni, w których leczony był pacjent oraz okresu leczenia.

Dokumentacja medyczna może być odebrana osobiście bądź przesłana na wniosek osoby występującej o dokumentację medyczną za pobraniem na adres wskazany we wniosku.

Szpital pobiera opłatę za sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej podawana jest do wiadomości pacjentów w Szpitalu. Opłata ustalona jest w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a jej wysokość wynosi:

  • 7,00 zł brutto za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej
  • 0,30 zł brutto za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej
  • 1,61 zł brutto za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych