Zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta w następujący sposób:

  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  • jeśli warunki techniczne umożliwiają nagranie wyników badań lub dokumentacji medycznej, bezpośrednio bez przetworzenia, na płytę CD-ROM lub inny informatyczny nośnik danych, mogą być one udostępnione w ten sposób uprawnionym podmiotom;
  • zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może być złożony osobiście w Kancelarii Szpitala; od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00 (pokój nr 1, na parterze budynku), wysłany drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gczd.katowice.pl lub drogą pocztową.

Wniosek powinien zawierać co najmniej dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, PESEL, telefon kontaktowy), dane pacjenta (imię, nazwisko, PESEL), wskazanie Oddziału bądź Poradni, w których leczony był pacjent oraz okresu leczenia.

Dokumentacja medyczna może być odebrana osobiście bądź przesłana na wniosek osoby występującej o dokumentację medyczną za pobraniem.

Szpital pobiera opłatę za sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej podawana jest do wiadomości pacjentów w Szpitalu. Opłata ustalona jest w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a jej wysokość wynosi:

  • 7,00 zł brutto za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej
  • 0,30 zł brutto za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej
  • 1,61 zł brutto za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych