Zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta w następujący sposób:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • jeśli warunki techniczne umożliwiają nagranie wyników badań lub dokumentacji medycznej, bezpośrednio bez przetworzenia, na płytę CD-ROM lub inny informatyczny nośnik danych, mogą być one udostępnione w ten sposób uprawnionym podmiotom;
 • zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może być złożony osobiście w Kancelarii Szpitala; od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00 (pokój nr 2, na parterze budynku), wysłany drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gczd.katowice.pl lub drogą pocztową.

Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, PESEL, telefon kontaktowy), dane pacjenta (imię, nazwisko, PESEL), wskazanie Oddziału bądź Poradni, w których leczony był pacjent oraz okresu leczenia.

Dokumentacja medyczna może być odebrana osobiście bądź przesłana na wniosek osoby występującej o dokumentację medyczną za pobraniem na adres wskazany we wniosku.

Szpital pobiera opłatę za sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej podawana jest do wiadomości pacjentów w Szpitalu. Opłata ustalona jest w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a jej wysokość wynosi:

 • 7,00 zł brutto za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej
 • 0,30 zł brutto za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej
 • 1,61 zł brutto za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych osoby wnioskującej o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta jest Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy Medyków 16, 40-752 Katowice (Szpital);
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Szpitala: iodo@gczd.katowice.pl lub adres siedziby Szpitala;
 • Dane osobowe osoby wnioskującej o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta zawarte we wniosku przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 26 i 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Szpitala, podmioty świadczące usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty w zakresie sprawowanej kontroli lub nadzoru nad Szpitalem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym rozpatrzono wniosek o udostępnienie dokumentacji;
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta;
 • Wobec przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą;
 • Osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.