INFORMACJA
W sprawie skarg i wniosków przyjmują:

DYREKTOR
Marian Kreis
Poniedziałki w godz. 14.00-15.00

Z-CA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
Ireneusz Ryszkiel
Czwartki w godz. 13.00-14.00

Obsługę interesantów w sprawach skarg i wniosków prowadzi również Organizacyjno-Dział Prawny pok. nr B0. 2 (parter)

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA
dr n. hum. Justyna Dubiel
przyjmuje osobiście w pokoju nr B1. 03 (I piętro)
we wtorki i czwartki w godz. 9:00-11:00
oraz telefonicznie pod numerem 1796

ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJWEÓDZKI NFZ
WYDZIAŁ SPRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW
Katowice, ul. Kossutha 13
tel.  32 735 05 45

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA
Bezpłatna infolinia: tel. 0 800 190 590
Poniedziałek-piątek w godz. 9:00-21:00

Administratorem danych osobowych zawartych w skardze lub wniosku jest Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16, 40-752 Katowice (Szpital). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 9 ust. 2 lit. h RODO,  jeżeli skarga/wniosek dotyczy udzielanych świadczeń zdrowotnych), a także ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO, jeżeli skarga/wniosek dotyczy udzielanych świadczeń zdrowotnych). Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Podanie danych jest niezbędne dla prawidłowego rozpatrzenia skargi lub wniosku i przechowujemy je do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych osobowych są podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Szpitala i świadczące usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji, usługi brokerskie, operatorzy pocztowi i kurierzy oraz inne podmioty w zakresie sprawowanej kontroli lub nadzoru nad Szpitalem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Mają Państwo również prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@gczd.katowice.pl lub pod adresem siedziby Szpitala w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.