Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-752 Katowice, ul. Medyków 16

 

Wybierz adresata

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Formularz Kontaktowy nie służy do rejestracji lub udzielania świadczeń zdrowotnych. Prosimy nie zamieszczać w Formularzu dodatkowych danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia pacjenta, o ile nie jest to niezbędne dla rozpatrzenia zapytania.
Administratorem danych osobowych jest Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16, 40-752 Katowice (Szpital). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Szpitala jakim jest prawidłowe rozpatrzenie zapytania i udzielenie odpowiedzi, a także obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest niezbędne jeżeli chcą Państwo uzyskać odpowiedź na pytanie zawarte w Formularzu Kontaktowym. Zamieszczając w Formularzu dodatkowe dane, które nie są niezbędne dla rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi oraz dane o stanie zdrowia pacjenta, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez Szpital (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – swoją zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Państwa dane przechowujemy przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym udzielono odpowiedzi na pytanie zawarte w Formularzu Kontaktowym. Odbiorcami danych osobowych są podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Szpitala oraz inne podmioty w zakresie sprawowanej kontroli lub nadzoru nad Szpitalem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Mają Państwo również prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@gczd.katowice.pl lub pod adresem siedziby Szpitala w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.