FE_POIS_poziom_pl-1_rgb

 

Projekt „Podniesienie bezpieczeństwa i jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach”

Istniejący zespół budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6, zlokalizowany przy ul. Medyków 16 w Katowicach – Ligocie składa się z dwóch części:

– Budynku wysokiego – 10-kondygnacyjnego bloku łóżkowego,

– Kompleksu budynków niskich, w których zlokalizowane są usługi szpitalne.

Budynki wzniesiono w latach osiemdziesiątych XX wieku w technologii mieszanej: monolitycznej i szkieletowej.

Obszar objęty projektem ma powierzchnię użytkowa łącznie – 5 988,97 m2, natomiast całkowitą łącznie – 7 186,764 m2.

Powierzchnia użytkowa poszczególnych jednostek objętych projektem wynosi:

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej – powierzchnia 980 m2
 • Oddział Neurochirurgii – powierzchnia 330 m2
 • Blok Operacyjny – powierzchnia 970,4 m2
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – powierzchnia 986,9 m2
 • Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka – powierzchnia 1 555,73 m2
 • Oddział Pediatrii VI piętro – powierzchnia 413,24 m2
 • Pracownia endoskopii –  powierzchnia 34,7 m2
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – powierzchnia 718 m2.

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach objętych projektem wynosi:

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii- 77 osób
 • Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka – 114 osób
 • Oddział Pediatrii – 18 osób
 • Oddział Neurochirurgii – 17 osób
 • Blok Operacyjny – 25 osób
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej – 35 osób
 • Pracownia Endoskopii dla dzieci – brak
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – 27 osób.

Ilość łóżek poszczególnych oddziałów Szpitala objętych projektem wynosi:

 • Oddział AiIT- 15 łóżek
 • Oddział ITiPN – 52 łóżek
 • Oddział Pediatrii – 12 łóżek
 • Oddział Neurochirurgii – 12 łóżek.

Aktualnie oddziały objęte zakresem inwestycji pracują na wyrobach medycznych których średni wiek to 17 lat: Najstarsze wyroby medyczne to np. defibrylatory na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii od 20 do 24 lat; inkubatory, kardiomonitory oraz pompy infuzyjne na oddziale neonatologicznym (oddziale intensywnej terapii i patologii noworodka) to 20 lat; najstarsze z posiadanych urządzeń to respiratory ich wiek to od 18 do 26 lat.

 Opis stanu istniejącego
w zakresie stosowanych rozwiązań teleinformatycznych zaprezentowano w podziale na:

Sieć strukturalna
Działająca obecnie sieć strukturalna jest niekompletna, w wielu miejscach przestarzała (nie obejmuje wszystkich komórek organizacyjnych szpitala). Ma niską przepustowość, co przy stale rosnącej ilości przesyłanych informacji i nadmiernym jej obciążeniu, może być przyczyną awarii i w konsekwencji powodować paraliż całego systemu. Sieć nie spełnia wymogów koniecznych dla bezpiecznego i szybkiego przesyłu danych. Brak jest dedykowanej instalacji zasilającej stanowiska komputerowe. Do zasilania stanowisk w wielu miejscach stosuje się sieć elektryczną ogólnego przeznaczenia. Konieczna jest zatem budowa nowoczesnej, funkcjonalnej sieci strukturalnej w oparciu o system okablowania o wysokiej wydajności, z częściowym jedynie wykorzystaniem sieci istniejącej – okablowania warstwy dostępowej oraz traktu światłowodowego.

Serwerownia
Obecne pomieszczenie dedykowane dla serwerowni nie spełnia wszystkich wymogów technicznych stawianych tego typu pomieszczeniom. Konieczne jest zbudowanie dedykowanego systemu oraz wydzielonej sieci zasilającej komputerowe stanowiska pracy. Nie ma systemu utrzymywania parametrów eksploatacyjnych. Obecnie wykorzystywany klimatyzator ma za małą moc chłodzenia i nie posiada odpowiedniej dla serwerowni automatyki. Tym samym nie ma systemu kontroli parametrów środowiskowych eksploatacji – wilgotności i temperatury. Nie ma kontroli dostępu do serwerów. Pomieszczenia nie są chronione a dostęp do nich nie jest monitorowany. Konieczne jest również ze względu na zapewnienie kontroli dostępu do serwerów, wydzielenie i zamknięcie pomieszczenia serwerowni oraz jego wyposażenie w system monitorowania i kontroli dostępu.

Serwery bazodanowe i aplikacyjne
W eksploatacji znajduje się 5 serwerów o różnych parametrach technicznych. Każdy z serwerów dedykowany jest do pełnienia określonej roli w środowisku. Brak rozwiązań zabezpieczających dla zapewnienia ciągłości działania systemu. Nie ma centralnego systemu do archiwizacji danych jak również tworzenia kopii zapasowych. Stwarza to znaczne zagrożenia, grozi paraliżem pracy szpitala w przypadku awarii i w konsekwencji trudności z przywróceniem funkcjonalności środowiska przetwarzania danych.

Zestawy komputerowe.
W użytkowaniu jest 50 komputerów PC oraz 25 terminali. Posiadany sprzęt komputerowy nie może sprostać wymogom nowoczesnych aplikacji 64-bitowych. Komputery, terminale i monitory, z uwagi na wysoki stopień zużycia fizycznego, należy wymienić. Zasadniczą sprawą jest jednak nie tylko wymiana, ale także uzupełnienie sprzętu o nowe jednostki, w tym stanowiska komputerowe do przeglądania badań z systemu diagnostyki obrazowej na oddziałach i bloku operacyjnym.

Oprogramowanie dla administracji – „część szara”
Obecnie w szpitalu użytkowane są programy Kadry i Płace, Finanse i Księgowość, Analiza kosztów dostarczone przez firmę Asseco, obsługujące część administracyjną. System jest na bieżąco aktualizowany i utrzymywany w zakresie bieżących przepisów prawa.

Oprogramowanie dla medycyny – „część biała”
Użytkowane są dwa niezależne systemy informatyczne: Asseco Infomedica w szpitalu i laboratorium analitycznym, Asseco AMMS w przychodni oraz Kamsoft SOLAB w laboratorium mikrobiologicznym oraz sekcji zakażeń szpitalnych. Nie jest wdrożona interoperacyjność systemów, pomimo zgodności systemów w wymogami wymiany danych w oparciu o standard HL7. Wskazane oprogramowanie nie jest ze sobą w wystarczającym stopniu zintegrowane, pozbawione jest zasadniczych funkcjonalności, ograniczając rozwój i dodawanie nowych i koniecznych rozwiązań.

System diagnostyki obrazowej
Użytkowane do tej pory aparaty są to aparaty analogowe wymagające procesu fotochemicznego. Do opisu badań stosuje się tradycyjne negatoskopy oraz stacje diagnostyczną. Nie ma rozwiązań służących dystrybucji badań na oddziały i blok operacyjny. Nie ma systemu informatycznego do pełnej ewidencji i udostępniania wyników badań.

System identyfikacji pacjentów
Brak jest kompleksowego systemu identyfikacji pacjentów, zgodnego z wymogami nowej ustawy o działalności leczniczej.

e-Usługi
Szpital nie posiada żadnego systemu dedykowanego do świadczenia e-usług medycznych, tak dla mieszkańców regionu jak też dla jednostek organizacyjnych wewnątrz szpitala. Funkcjonowanie GCZD nie jest wspomagane żadnym systemem elektronicznego obiegu dokumentów. Należy podkreślić, że powyższy stan powoduje niespełnienie wymogów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Realizacja projektu przyczyni się do zniwelowania powyższych problemów na poziomie Wnioskodawcy, a w szerszym aspekcie – na poprawę ogólnej sytuacji w dziedzinie informatyzacji ochrony zdrowia na Śląsku.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach posiada i po zrealizowaniu projektu będzie posiadać lądowisko zarejestrowane do realizacji operacji w dzień i w nocy przez 7 dni w tygodniu, wpisane do ewidencji lądowisk prowadzonej przez Prezesa ULC oraz Instrukcji Operacyjnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego lokalizacja jest zgodna z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  i warunki techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Zidentyfikowane problemy

Województwo wyróżnia się na tle pozostałych wyższą niż w skali kraju umieralnością okołoporodową i jest to trend utrwalony w czasie. Umieralność niemowląt na Śląsku jest jedną z wyższych w kraju. W 2014 r. w województwie śląskim ogólny współczynnik płodności wyniósł ponad 39 dzieci na tysiąc kobiet w wieku rozrodczym, czyli o ponad 1 dziecko na tysiąc kobiet w wieku rozrodczym niższy od wartości ogólnopolskiej, plasując województwo na ósmym miejscu w Polsce.

Sektor medyczny w Polsce boryka się z wieloma problemami, co znajduje bezpośrednie przełożenie na jakość życia społeczeństwa, a więc i jego samopoczucie. Polska służba zdrowia jest niedofinansowana, a wydatki na służbę zdrowia są jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. Dlatego też sektor ten wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych.

Bezpośredni i pośredni beneficjenci oraz problemy ich dotykające:

Bezpośredni beneficjent: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach – podmiot prowadzący działalność leczniczą, funkcjonujący w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Problemy dotykające beneficjenta bezpośredniego:

 • Problemem Beneficjenta bezpośredniego projektu jest wysokie wyeksploatowanie, zły stan techniczny i przestarzałość technologiczna części aparatury medycznej wpływająca na obniżającą się jakość świadczeń opieki zdrowotnej, uniemożliwiające dostateczną opiekę nad dziećmi do 18 roku życia stanowiącymi pacjentów szpitala. Posiadane zasoby sprzętowe w części wymagają wymiany ze względu na znaczny stopień wyeksploatowania i niemożność zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczeń, a w części podyktowane są ciągłymi postępami w medycynie i koniecznością ich stosowania w praktyce. Docelowe metody leczenia w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka muszą być zgodne z najnowszymi rekomendacjami postępowań w zakresie opieki nad dziećmi.
 • Wnioskodawca nie posiada możliwości efektywnego wdrażania elektronicznych usług w ochronie zdrowia, w tym wymiany i współdziałania danych medycznych wykorzystywanych w procesie leczenia oraz prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Posiadana infrastruktura uniemożliwia prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz komunikacji z Systemem Informacji Medycznej.
 • Niedofinansowanie służby zdrowia: szybki postęp naukowy i techniczny w medycynie powoduje, że dostępne są coraz to nowe rozwiązania techniczne dla pacjentów, którzy powinni mieć dostęp do nich. Każda placówka medyczna świadcząca usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia powinna mieć zapewnioną możliwość posiadania najnowocześniejszego zaplecza, jednak w obliczu ograniczonych środków finansowych w systemie jest to zadanie trudne do realizacji.
 • Obniżanie się jakości usług medycznych w wyniku przestarzałego zaplecza infrastrukturalnego i sprzętowego. Sytuacja taka powodować może stały spadek jakości świadczonych usług oraz pogłębianie dysproporcji między szpitalami.
 • Brak realizacji projektu zmierzającego do dostosowania wyposażenia do aktualnego stanu wiedzy medycznej i technicznej na poziomie analizowanych świadczeń zdrowotnych  spowoduje: systematyczne obniżanie prestiżu placówki, degradację szpitala oraz jego infrastruktury.
 • Brak odpowiedniego sprzętu medycznego może także spowodować odpływ wyszkolonej kadry.
 • Zaprzestanie starań dotyczących podniesienia jakości i dostępności spowoduje zaprzepaszczenie dotychczasowych osiągnięć Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
 • Realizacja projektu wyłącznie własnymi siłami (biorąc pod uwagę możliwości finansowe szpitala), trwałaby kilkanaście lat. Tak długi czas realizacji byłby nieefektywny i prowadził do dekapitalizacji wcześniej zainwestowanych środków.  Nie pozwoli  on również  na uzyskanie zakładanych efektów.

Pośredni beneficjenci:

Realizacja projektu przyniesie również korzyści beneficjentom pośrednim – mieszkańcom Konurbacji Górnośląskiej do 18 roku życia, gdyż dzięki inwestycji podniesieniu ulegnie standard usług świadczonych przez placówkę w zakresie neurochirurgii, pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, intensywnej terapii i patologii noworodka.

Biorąc pod uwagę lokalizację Wnioskodawcy i geograficzną bliskość innych miast i miejscowości, a także zasięg oddziaływania Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, można założyć, iż z opieki medycznej doposażonych oddziałów korzystać będą również mieszkańcy innych miast, spoza województwa.

Do beneficjentów pośrednich zaliczyć można:

 1. Dzieci w wieku do 18 roku życia

Zidentyfikowane problemy:

 • Brak dostępu do nowoczesnego wyposażenia szpitalnego, wpływająca na niską jakość świadczeń medycznych.
 1. Rodziny – wszyscy jej członkowie

Zidentyfikowane problemy:

 • Problemy związane z chorobami dzieci związanymi z niewłaściwą opieką medyczną dotyczą nie tylko samych poszkodowanych/dotkniętych chorobami, ale też całe rodziny.
 • Brak możliwości elektronicznej wymiany dokumentacji medycznej wydłuża proces leczenia nie zapewniając możliwości rejestracji, ustalania terminu przyjęcia do szpitala, możliwości sprawdzenia wyników badań przez Internet.
 1. Noworodki – tylko odpowiednia opieka nad noworodkiem, w szczególności nad noworodkiem rodzącym się z jakimikolwiek nieprawidłowościami pomaga „podtrzymać urodzenie żywe”.

Zidentyfikowane problemy:

 • Brak dostępu do nowoczesnego wyposażenia szpitalnego.
 • Bardzo duże ryzyko wystąpienia znaczących skutków na zdrowiu noworodków, a nawet utrata życia w przypadku wystąpienia powikłań okołoporodowych i braku możliwości zapewnienia szybkiej i profesjonalnej opieki medycznej, opartej o nowoczesne wyposażenie.

W ostatnich latach wskaźnik umieralności okołoporodowej uległ zmniejszeniu, jednak wzrósł udział dzieci urodzonych przedwcześnie z niską i skrajnie niską urodzeniową masą ciała. Pierwszy okres życia wcześniaka wymaga specjalistycznej opieki medycznej w trakcie długiego pobytu po porodzie w szpitalu, licznych konsultacji wyszkolonego personelu medycznego z różnych dziedzin i konieczności poddania się różnorodnym terapiom. Wśród noworodków urodzonych przed 28. tygodniem ciąży rozwija się wiele groźnych dla życia i jego jakości chorób takich jak: dysplazja oskrzelowo-płucna, retinopatia wcześniacza, ciężkie krwawienia dokomorowe, leukomalacja okołokomorowa czy mózgowe porażenie dziecięce. Po przedwczesnym przyjściu na świat dziecka i wyprowadzenia go ze stanu bezpośredniego zagrożenia życia należy zaplanować i podjąć działania mające na celu zwiększenie szans na szybkie wyrównanie różnic rozwojowych.

 1. Kadra medyczna wnioskodawcy, która będzie miała możliwość wykonywać swoje działania na nowoczesnym sprzęcie, na oddziale funkcjonalnie przystosowanym do świadczonych usług. Projekt wpłynie na jakość świadczonej usługi medycznej, a pracownicy będą mieli zapewniony lepszy komfort pracy. Aby w sposób prawidłowy wykorzystać posiadaną wiedzę i kwalifikacje niezbędne są odpowiednie narzędzia pracy, umożliwiające osiągnięcie pożądanych rezultatów. Doposażenie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach w połączeniu z posiadanymi specjalistami gwarantują stworzenie w szpitalu systemu opieki nad dzieckiem o pożądanej skuteczności i bezpieczeństwie działania.

Zidentyfikowane problemy:

 • Utrudnione warunki pracy w wyniku konieczności wykorzystywania przestarzałego sprzętu.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i oczekiwania wszystkich wskazanych beneficjentów projektu.

Choroby wieku dziecięcego wymagające leczenia szpitalnego bywają niejednokrotnie jednymi z bardziej traumatycznych przeżyć w życiu dziecka, dlatego są szczególnie ważne zarówno dla rodziców, opiekunów, jak i wszystkich pracowników ochrony zdrowia.

Mimo znacznego potencjału miejsca (infrastrukturalnego, kadrowego oraz naukowego), placówka ze względu na wyeksploatowany i przestarzały sprzęt nie jest w stanie usprawniać własnej pracy i w pełni wykorzystywać swoich możliwości.

Ponadto jednym z ważniejszych determinantów konieczności realizacji projektu w GCZD jest fakt, iż Szpital jest zlokalizowany w centrum Konurbacji Górnośląskiej zajmującej powierzchnię 1 468,82 km2, o liczbie ludności 2 123,7 tys. i stanowi kluczową dla województwa placówkę świadczącą opiekę medyczną nad dziećmi w województwie. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach decyduje o życiu i zdrowiu dzieci zamieszkujących Konurbację Górnośląską ale i obszar poza nią. Do Wnioskodawcy kierowani są z poradni i szpitali niższego szczebla najciężej chorzy mali pacjenci, reprezentujący pełną gamę najbardziej złożonych problemów pediatrycznych.

Realizacja projektu jest niezbędna z uwagi na specyfikę schorzeń wieku dziecięcego, wymagających często intensywnego leczenia i pogłębionej diagnostyki w związku z występowaniem różnego typu wad wrodzonych i zaburzeń genetycznych. Ponadto materiały medyczne i aparatura muszą być coraz bardziej precyzyjne. Zatem konieczne jest zapewnienie wysokiego poziomu wysokospecjalistycznych świadczeń pediatrycznych, a zwłoka w działaniu może mieć tragiczne konsekwencje dla wielu pacjentów Wnioskodawcy.

Z uwagi na postęp technologiczny nie jest możliwa wymiana przestarzałych wyrobów medycznych na nowe o takich samych bądź zbliżonych funkcjonalnościach, parametrach i precyzji. Projekt przewiduje więc wymianę przestarzałych urządzeń na nowe, szybsze i bardziej precyzyjne wyroby medyczne. Równocześnie takie podejście stanowi odpowiedź na coraz większe wymagania nowoczesnej medycyny w zakresie wyposażenia placówek medycznych w sprzęt i aparaturę medyczną.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka Im. Jana Pawła II jest czołową placówką w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób do 18 roku życia z całego kraju, prowadzącą działalność kliniczną. Mimo znacznego potencjału wynikającego z wielości specjalizacji oraz bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej napotyka problemy, które uniemożliwiają prawidłową działalność.

Zgodnie z zapisami Map Potrzeb Zdrowotnych dla województwa śląskiego odnotowano wysoki wskaźnik umieralności noworodków. Niekorzystne dla regionu różnice charakterystyk przeżywalności w stosunku do całego kraju, jak i nasilenie procesu starzenia, wskazują na skalę wyzwań związanych m.in. z  poprawą szans przeżycia niemowląt.

Zgodnie z najnowszą prognozą demograficzną liczba mieszkańców województwa śląskiego zmniejszy do 2029 r. o 315 tys. osób, czyli o 6,7 proc., natomiast ludność Polski zmniejszy się w tym okresie o 3 proc. Struktura demograficzna ludności województwa śląskiego do 2029 r. będzie się zmieniała podobnie jak struktura ludności dla Polski.

Projekt ukierunkowany jest przede wszystkim na poprawę opieki zdrowotnej dzieci, co pozytywnie wpływa na zahamowanie negatywnych trendów demograficznych.

Projekt realizowany przez Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach odpowiada także na inny zidentyfikowany problem – wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne usługi medyczne. Wzrastające oczekiwania co do jakości świadczonych usług medycznych uzasadnione są również ekonomicznie, bowiem im szybciej pacjentowi zostanie postawiona diagnoza tym tańsze będzie jego leczenia.

Koniecznym działaniem jest zatem wymiana wskazanej w niniejszym Studium wykonalności aparatury medycznej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, co przełoży się bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa i jakości świadczeń opieki nad dziećmi.

Cele projektu

Dbałość o infrastrukturę medyczną oraz inwestowanie w jej poprawę są działaniami niezbędnymi, aby móc świadczyć usługi na coraz lepszym poziomie i zapewnić szybką, precyzyjną i kompleksową opiekę nad dzieckiem. Działania zmierzające do odnowienia stanu bazy technicznej w zakresie aparatury medycznej są priorytetem w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Biorąc pod uwagę komfort i bezpieczeństwo pacjentów pożądane jest, aby każdy pacjent miał możliwość dostępu do wysokojakościowej opieki medycznej, a także nowoczesnych rozwiązań ICT tj. elektronicznej dokumentacji medycznej.

Realizacja niniejszego projektu jest odpowiedzią na istotne problemy dotykające beneficjenta bezpośredniego projektu a przede wszystkim beneficjentów pośrednich – pacjentów. Projekt ma na celu rozwiązanie zdefiniowanych problemów. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wielu korzyści zarówno w warstwie społecznej, jak i ekonomicznej.

Celem głównym projektu jest podniesienie bezpieczeństwa i jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach poprzez dostosowanie wyposażenia do aktualnych standardów.

Cel głównym projektu jest zgodny z celem działania 9.2 POIŚ jakim jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w kluczowych obszarach ze względu na trendy epidemiologiczne oraz zasoby pracy. Projekt wpisuje się także w cel działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jakim jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. Ponadto, w celu przeciwdziałania negatywnym trendom demograficznym, celem projektu będzie rozwój infrastruktury wykorzystywanej na potrzeby neonatologii oraz innych dziedzin medycyny ukierunkowanych na leczenie dzieci.

Podniesienie bezpieczeństwa i jakości świadczeń opieki zdrowotnej wpłynie na zmniejszenie poziomu powikłań powstających w wyniku chorób ale i stanów zagrożenia zdrowia lub życia, a to z kolei przełoży się na skrócenie okresu leczenia i pośrednio absencji zawodowej rodziców przebywających w szpitalu z dzieckiem.

Takie ukierunkowanie rozwoju Wnioskodawcy jest zgodne z trendami demograficznymi. Nastąpi rozwój jakości usług świadczonych przez Wnioskodawcę, nie nastąpi natomiast rozwój ilościowy – nie ulegnie zwiększeniu liczba łóżek szpitalnych.

Ambitne cele stawia przed sobą kierownictwo i personel Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, dążąc do stworzenia placówki o najwyższych standardach, zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo również w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Systematyczne obniżanie się ilości urodzin nie zwalnia jednak podmiotów świadczących usługi medyczne z obowiązku podnoszenia jakości usługi w  tym zakresie, zgodnie z aktualnymi trendami oraz najlepszą fachową wiedzą w branży. Wprost przeciwnie, trendy demograficzne wprost narzucają na cały system publicznej opieki zdrowotnej konieczność podjęcia wszelkich starań aby jak najdłużej zachować sprawność człowieka, począwszy od chwili jego narodzin.

Oprócz celu bezpośredniego realizacja projektu wpłynie także na realizację szeregu celów pośrednich wynikających ze zdiagnozowanych problemów.

Cele pośrednie:

 1. Poprawa jakości opieki zdrowotnej/zapewnienie kompleksowości obsługi medycznej

Nastąpi poprawa komfortu pacjentów i ich rodzin – zapewnienie kompleksowości obsługi medycznej, dostępu do wysokiej jakości sprzętu medycznego odpowiadającego wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej i rozwojowi technologicznemu, a także dostępu do nowoczesnych rozwiązań ICT tj. wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Inwestycja uwzględnia zastosowanie technologii ICT, która w znaczący sposób wpłynie na poprawę komfortu pacjentów i ich rodzin poprzez: wykorzystanie Internetu w kontaktach z pacjentem np. przy rejestracji, ustalaniu terminu przyjęcia do szpitala, zapewnienie możliwości sprawdzenia wyników badań przez Internet poprzez ich umieszczenie na indywidualnym koncie pacjenta.

Wnioskodawca posiada doskonale wykwalifikowaną kadrę medyczną, dlatego też proces medycznej obsługi pacjenta od strony dostępu do profesjonalnych lekarzy, pielęgniarek, itp. przebiega bez zarzutu. Niestety leczenie szpitalne pacjenta wymaga dużego wsparcia ze strony aparatury medycznej, która często odgrywa decydującą rolę w procesie zachowania zdrowia bądź dojścia do zdrowia. Konieczność zapewnienia prawidłowego wyposażenia, funkcjonowania, organizacji oraz nowoczesności oddziału szpitala dziecięcego nie podlega wątpliwości. Jakiekolwiek zaniechania w pierwszych dniach życia małego dziecka, które mogą pojawić się z powodu braków technicznych, powodować mogą negatywne konsekwencje zdrowotne w ciągu całego życia człowieka.

 1. Poprawa warunków świadczenia usług medycznych na oddziale będzie miała pozytywny wpływ na oczekiwanie na udzielenie świadczenia. W wyniku realizacji przedsięwzięcia mali pacjenci zostaną objęci usługą medyczną lepszej jakości, niż ma to miejsce obecnie. Zakupiony sprzęt umożliwi personelowi medycznemu szybkie udzielenie pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia dziecka. Należy zatem oczekiwać, że skróci się czas pobytu w szpitalu w wyniku udzielenia lepszej jakości świadczenia medycznego w sytuacjach nieprzewidzianych. Tym samym ulegnie skróceniu oczekiwanie na udzielnie świadczenia medycznego.
 2. Poprawa zdrowotności mieszkańców województwa śląskiego. Brak odpowiednio wyposażonego szpitala, gwarantującego dostęp do wysokiej jakości urządzeń może powodować, że w przypadku pojawienia się powikłań dziecku nie zostanie udzielona pomoc na takim poziomie, na jakim byłoby to możliwe przy obecnym poziomie rozwoju nauki i postępu technologicznego w medycynie. W przypadku dzieci, nawet najmniejsze uchybienie w diagnostyce i leczeniu może rzutować na jego późniejszy rozwój. Sytuacje takie zmieniają życie całych rodzin, mogą być przyczyną asymilacji czy innych dysfunkcji społecznych. Mogą jednak mieć również bardzo wymierne konsekwencje ekonomiczne: chore dziecko będzie wymagało opieki i może nigdy nie być zdolne do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy. Sytuacja taka może także wykluczyć z rynku pracy jednego z rodziców, które będzie zmuszone opiekować się dzieckiem.
 3. Umocnienie wizerunku Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach jako szpitala przyjaznego pacjentowi, świadczącego wszechstronną, profesjonalną opiekę nad dzieckiem. Budowanie pozytywnego wizerunku daje również wymierne korzyści związane z poczuciem bezpieczeństwa zdrowotnego, ważnego czynnika mającego wpływ na wiele elementów naszego życia.  Dotychczasowe działania, takie jak zakupy aparatury medycznej oraz prowadzone remonty i inwestycje, tworzą obraz szpitala mogącego konkurować z innymi szpitalami w kraju.
 4. Poprawa komfortu pracy kadry medycznej. Pracownicy medyczni będą mogli pracować na nowocześnie wyposażonych i funkcjonalnych oddziałach, dzięki czemu znacząco ulegną poprawie warunki ich pracy.

Rozpatrując problem z czysto finansowego punktu widzenia inwestycja w infrastrukturę sprzętową szpitali opiekujących się małymi pacjentami jest kluczowa dla stabilności finansowej funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Od tego jak poprowadzi się ten wyjątkowo trudny okres życia małych pacjentów zależy niezmiernie dużo. Jeżeli dziecko wyjdzie z tego etapu chore, jego leczenie i opieka na dalszych etapach życia będzie kosztowała znacznie więcej, niż zabezpieczenie sprzętowe procesu porodu. O wszystkich konsekwencjach komplikacji zdrowotnych noworodków można mówić dopiero wtedy, gdy dziecko osiągnie wiek 5-7 lat. Wtedy ujawniają się efekty lekkich uszkodzeń mózgu (trudności w uczeniu się, skupieniu lub nadpobudliwość). Dlatego ważna jest odpowiednia opieka noworodkiem, by zapewnić możliwie najlepsze warunki i wyeliminować niebezpieczeństwa wynikające z opieki przestarzałym sprzętem.

Realizacja projektu pn. „Podniesienie bezpieczeństwa i jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach” pozwoli na sprawniejsze wypełnianie funkcji, jakie stawia się przed tego typu jednostkami. Inwestycja umożliwi rozwiązanie negatywnych następstw wynikających ze zdefiniowanych problemów, jakim jest  obniżona jakość życia mieszkańców Konurbacji Górnośląskiej.

Inwestycja umożliwi wzmocnienie potencjału Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach pod względem jakości i dostępności świadczonych usług.

Niwelowanie zjawiska starzenia się sprzętu i związane z tym jego zużycie a w efekcie jego wymiana (średni wiek uwzględnionej w zakresie projektu aparatury medycznej to 17 lat) jest zbieżne z zapisami Policy Paper „Aparatura oddziałów noworodkowych, niezależnie od tego, że jest niedostateczna, charakteryzuje się najdłuższym stażem użytkowania. Celują w tym inkubatory (średni wiek około 20 lat), ogrzewacze noworodków i sprzęt wspomagający oddychanie noworodków”. Wpływ aparatury medycznej w procesie diagnostyczno-leczniczym na stan zdrowia jednostki jest oczywisty. Istnieje ścisły związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zastosowaniem danego aparatu i wynikami odczytu a dalszym postępowaniem w stosunku do pacjenta i jego zdrowotnym efektem. Dotyczy to zarówno diagnostyki, jak i leczenia oraz rehabilitacji.

W ramach przedmiotowego projektu planuje się zakup nowej aparatury i sprzętu medycznego dla:

 • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka,
 • Oddziału Pediatrii,
 • Oddziału Neurochirurgii,
 • Bloku Operacyjnego,
 • Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej,
 • Pracowni Endoskopii dla dzieci,
 • Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Szpital posiada zużytą wyeksploatowaną aparaturę i sprzęt medyczny. Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – średni wiek wyrobów medycznych przeznaczonych do wymiany to 15 lat, Oddziale Neonatologicznym (Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka) to 18 lat. Pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej to 12,5 lat, Pracowni tomografii komputerowej to 9 lat, Bloku Operacyjnego to 16,6 lat, Pracowni Endoskopii to 12 lat Oddziale Pediatrii to 14 lat. Inwestycja przewiduje wymianę zużytych wyrobów medycznych w szczególności przestarzałych urządzeń, których wiek przekracza 10 lat.

Inwestycja ma charakter odtworzeniowo-modernizacyjnej mającej na celu odtworzenie istniejącej infrastruktury obiektu tj. wymianę przestarzałej i wyeksploatowanej aparatury medycznej oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury ICT.

Projekt przyczyni się do podniesienia jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach.

Założone do osiągniecia cele są ze sobą logicznie powiązane. Wszystkie koncentrują się wokół pozytywnych efektów, jakie uzyskane zostaną w wyniku poprawy jakości świadczeń medycznych dla dzieci. Inwestycja przyczyni się także do poprawy jakości i komfortu pracy kadry medycznej.

Przede wszystkim natomiast zamierzone do osiągniecia cele są zgodnie z trendami demograficznymi w regionie. W ramach projektu nastąpi podniesienie jakości świadczeń medycznych w opisanym wyżej zakresie. Nie przewiduje się natomiast zwiększenia ilości łóżek szpitalnych.

Inwestycja wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej poprzez: zaopatrzenie szpitala w coraz to nowszej generacji, wysokiej jakości specjalistyczne wyroby medyczne, co niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości opieki zdrowotnej, przyśpieszenie procedur diagnostycznych i ich większą dostępność, a także bardziej skuteczne leczenie. Dodatkowym elementem będzie: Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań ICT tj. elektronicznej dokumentacji medycznej na oddziałach objętych projektem.

Wpływ aparatury medycznej w procesie diagnostyczno-leczniczym na stan zdrowia jednostki jest oczywisty. Jakość zastosowanej aparatury medycznej jest jedynie jednym z jego ogniw, ale dość często decydującym o dalszych losach pacjenta.

Inwestycja w szczególności dotyczy wymiany aparatury medycznej na oddziałach ściśle współpracujących w ramach tworzonego Centrum urazowego dla dzieci i jest komplementarna z realizowanymi inwestycjami: Utworzeniem CUD oraz utworzeniem Centrum perinatologii (która uzyskała pozytywne OCI). Niniejszy projekt wraz z tworzonym Centrum Perinatologii przyczyni się do zwiększenia dostępności do kompleksowej opieki koordynowanej.

Przedstawione w zakresie rzeczowym inwestycji metody wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w ochronie zdrowia zapewnią: istotne ułatwienie analiz medycznych do planowania procesu leczenia, obniżenie kosztów działalności apteki szpitalnej, laboratorium, pracowni diagnostycznych, uszczelnienie obiegu informacji, kontrolę badań, brak podwójnych zleceń, kontrolę odbioru wyników, kontrolę przepisywania leków, oszczędne gospodarowanie lekami.

W ramach inwestycji zakupione będą wyroby medyczne nowszej generacji wymagane warunkami, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych, wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dodatkowo zastosowanie technologii ICT przełoży się na bieżące monitorowanie wykorzystania nabytych wyrobów medycznych.

Inwestycja uwzględnia zastosowanie technologii ICT, która w znaczący sposób wpłynie na poprawę komfortu pacjentów i ich rodzin poprzez: wykorzystanie Internetu w kontaktach z pacjentem np. przy rejestracji, ustalaniu terminu przyjęcia do szpitala, zapewnienie możliwości sprawdzenia wyników badań przez Internet poprzez ich umieszczenie na indywidualnym koncie pacjenta.

Inwestycja znacząco wpłynie na skuteczną i natychmiastową opiekę nad pacjentem w wysokospecjalistycznym ośrodku co skutkować będzie zmniejszeniem niepełnosprawności a docelowo przełoży się w znaczący sposób na aktywizację zawodową osób sprawujących faktyczną opiekę nad chorymi.

Skrócenie diagnostyki pozwoli na szybsze wdrożenie terapii, a co za tym idzie ograniczenie ewentualnej niepełnosprawności.

Zrealizowana inwestycja będzie w szpitalu uniwersyteckim, który prowadzi szkolenie przed i podyplomowe w zawodach medycznych oraz edukację społeczną i szkoleniową dla osób spoza jednostki. Inwestycja w szczególności dotyczy wymiany/odtworzenia zużytych wyrobów medycznych. Aparatura dodatkowo jest wykorzystywana w celach dydaktycznych dla zapoznania studentów z jej zastosowaniem, jak również w badaniach naukowych.

W związku z prowadzeniem kształcenia podyplomowego w zawodach medycznych Inwestycja daje szansę na stały rozwój i uzyskanie nowych kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Inwestycja jest prowadzona w wysokospecjalistycznym szpitalu klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Inwestycja wpłynie na zdolność prowadzenia i rozwoju prac badawczych i rozwojowych w dziedzinie zdrowia oraz kształcenia studentów.

Pod adresem https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ można zgłaszać ewentualne podejrzenia o wystąpieniu nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w trakcie realizacji projektu. Beneficjent zaniecha działań odwetowych wobec swoich pracowników wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym projektem, które skorzystałyby z powiadomienia o nieprawidłowościach.