Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością
Bożena Pająk
e-mail: bpajak@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 15 31

Sekcja ds. Gospodarczych i Ochrony
tel. 32 207 15 20
tel. alarmowy: (32) 207 19 99

Dział Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej
Kierownik: Monika Graca
e-mail: dmo@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 15 11

Dział Organizacyjno-Prawny
Kierownik: Małgorzata Herian
e-mail: mherian@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 15 44

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych
Kierownik: Dorota Skrzyńska
e-mail: kadry.kier@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 15 25

Dział Księgowo-Finansowy
Kierownik: Michał Kaczko
e-mail: mkaczko@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 15 03

Dział Administracji
Kierownik: Alina Mikolasz
e-mail: amikolasz@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 15 28

Zaopatrzenie
e-mail: awagner@gczd.katowice.pl
mglimos@gczd.katowice.pl
bpawlak@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 15 97, 32 207 19 55

Dział Kontroli Finansowej i Analiz
Kierownik: Maria Szymich-Lukosek
e-mail: deb.kier@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 15 92

Dział Infrastruktury
Kierownik: Szega Robert
e-mail: rszega@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 15 14

Dział Epidemiologii i Higieny Szpitalnej
Kierownik: Mirosława Malara
e-mail: epid@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 18 77

Sekcja Transportu Wewnątrzszpitalnego
tel. 32 207 15 26

Dział Zamówień Publicznych
Kierownik: Ewelina Tylec-Sojka
e-mail: etylecsojka@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 16 45

Specjalista ds. BHP
Joanna Gajda
e-mail: bhp@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 15 17

Inspektor ds. P/POŻ
Witold Banyś
e-mail: ppoz@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 16 10

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Justyna Dubiel
e-mail: rpp@gczd.katowice.pl
tel: 32 207 17 96

Audytor Wewnętrzny
Aneta Madejska
tel: 32 207 15 80

Inspektor Ochrony Danych
Aneta Moskal-Kluska
e-mail: iodo@gczd.katowice.pl

Inspektor Ochrony Radiologicznej
Aneta Wilczek
e-mail: ior@gczd.katowice.pl
tel: 501 489 125

Kapelan Szpitalny
o. Przemysław Woźniak
tel: 662 426 042

Administratorem danych osobowych w postaci danych kontaktowych zawartych w korespondencji jest Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16, 40-752 Katowice (Szpital).

Dane kontaktowe pozyskujemy bezpośrednio od nadawców korespondencji lub od innych podmiotów, w tym kontrahentów Szpitala, a także z publicznie dostępnych źródeł.

Przetwarzamy je w celu prowadzenia korespondencji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i przechowujemy przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji w danej sprawie, a następnie przez 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończona została korespondencja. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Szpitala i świadczące usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji, oraz inne podmioty w zakresie sprawowanej kontroli lub nadzoru nad Szpitalem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@gczd.katowice.pl lub pod adresem siedziby Szpitala w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.