Marian Kreis
Dyrektor
e-mail: sekretariat@gczd.katowice.pl
tel.: 32 207 15 10

Ireneusz Ryszkiel
p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa
e-mail: sekretariat@gczd.katowice.pl
tel: 32 207 15 10

Bartosz Grzybowski
Z-ca Dyrektora ds.Inwestycyjno-Eksploatacyjnych
e-mail: bgrzybowski@gczd.katowice.pl
tel.: 32 207 15 05

Michał Kaczko
Główny Księgowy
e-mail: mkaczko@gczd.katowice.pl
tel.: 32 207 15 02

Mirosława Woźnica
Pielęgniarka Naczelna
e-mail: mwoznica@gczd.katowice.pl
tel.: 32 207 15 16

Administratorem danych osobowych w postaci danych kontaktowych zawartych w korespondencji jest Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16, 40-752 Katowice (Szpital).

Dane kontaktowe pozyskujemy bezpośrednio od nadawców korespondencji lub od innych podmiotów, w tym kontrahentów Szpitala, a także z publicznie dostępnych źródeł.

Przetwarzamy je w celu prowadzenia korespondencji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i przechowujemy przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji w danej sprawie, a następnie przez 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończona została korespondencja. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Szpitala i świadczące usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji, oraz inne podmioty w zakresie sprawowanej kontroli lub nadzoru nad Szpitalem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@gczd.katowice.pl lub pod adresem siedziby Szpitala w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.