simple_img_6

Kursy resuscytacji i postępowania w stanach zagrożenia życia są adresowane do wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy w swojej pracy mogą mieć kontakt z dzieckiem lub noworodkiem wymagającym szybkiej oceny stanu klinicznego i podjęcia stosownych działań medycznych. Szkolenie prowadzone jest w konwencji warsztatowej z naciskiem na umiejętność wykonania praktycznych manewrów i zastosowania algorytmów w szybkim podejmowaniu optymalnych decyzji terapeutycznych. Kursy prowadzone są na terenie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II przy współpracy z certyfikowanymi ośrodkami działającymi wg wytycznych Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji:

  • IPL Kursy Resuscytacji IPR EMERGENCY Marcin Rybakowski
  • Centrum Szkoleniowe przy Katedrze i Klinice Neonatologii UM w Poznaniu

Po ukończeniu kursu uczestniczy otrzymują certyfikat Europejskiej Rady Resuscytacji.

Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu jest pozytywne zdanie egzaminów końcowych.

 

SZKOLENIA

Kurs EPLS /European Pediatric Life Support –  http://www.prc.krakow.pl/epls.html

Cele kursu:
Szkolenie personelu medycznego w zakresie wczesnego rozpoznawania dziecka w stanie niewydolności oddechowej lub krążeniowej. Rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych do przeprowadzenia interwencji zapobiegających rozwinięciu się niewydolności oddechowej lub zatrzymania krążenia u pacjentów pediatrycznych.

Adresaci kursu:
Personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni pracujący bezpośrednio z pacjentami pediatrycznymi. Powinni oni posiadać doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje medyczne.

Program:
1. Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu /co najmniej miesiąc przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz Pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie.

2. Kurs trwa dwa dni. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów ERC. Składają się na niego wykłady, pokazy, dyskusje i stacje zajęć praktycznych. Jednym z elementów przekazywania wiedzy są również scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).

Wykłady:
Rozpoznanie dziecka poważnie chorego.
Wprowadzenie do zaopatrywania dróg oddechowych.
Zaburzenie rytmu serca.
Pacjent po urazie – zaopatrzenie.
Resuscytacja noworodka.
Opieka poresuscytacyjna.

Dyskusja:
Etyka w resuscytacji

Stacje ćwiczeniowe:
Podstawowe czynności resuscytacyjne.
Algorytm postępowania w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych.
Udrażnianie dróg oddechowych.
Stabilizacja kręgosłupa szyjnego – unieruchomienie.
Dostęp donaczyniowy. Płynoterapia, leki.
Bezpieczna defibrylacja.
Zaburzenia rytmu serca.

Pokazy:
Demonstracje działań przez grupę doświadczonych instruktorów mającą na celu przekazanie, na podstawie symulowanych scenariuszy, umiejętności oceny krytycznie chorego dziecka i podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych. Odbywają się one przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki.

Ocena:
Opiera się na kilku elementach. Zaliczenie praktyczne dotyczy znajomości algorytmów postępowania w przypadkach zagrożenia życia w mechanizmie niewydolności oddechowej i/lub krążeniowej i przeprowadzania podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych. Umiejętności uczestników poddawane są również ocenie podczas scenariuszy egzaminacyjnych. Teoretycznym zaliczeniem jest test wyboru, którego zakres obejmuje materiał z kursu.

 

KURS NLS /Newborn Life Support Course – http://www.prc.krakow.pl/nls.html

Cele kursu:
Wprowadzenie i ujednolicenie zasad postępowania w trakcie resuscytacji noworodka bezpośrednio po urodzeniu w oparciu o wytyczne ERC 2015. Kurs szczególnie koncentruje się na umiejętnościach kontroli temperatury, praktycznego zaopatrzenia drożności dróg oddechowych, a także wykonywaniu wentylacji wspomaganej.

Adresaci kursu:
Kurs jest adresowany do wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy mogą brać udział w resuscytacji noworodka, a w szczególności lekarzy neonatologów, położników, anestezjologów, pediatrów oraz zespołów wyjazdowych karetki N i zespołów pomocy doraźnej, a także położnych i pielęgniarek z oddziałów noworodkowych.

Program:
Przed kursem (4 tygodnie) uczestnicy otrzymują podręczniki z zaleceniem dokładnego zapoznania się z ich treścią. Wypełniają pre-test (50 pytań, test wyboru) mający na celu ocenę poziomu wiedzy kandydatów. Wynik pre-testu nie wpływa na ocenę końcową uczestnika kursu.
Kurs trwa jeden dzień. W programie kursu: wykłady, pokazy, ćwiczenia, scenariusze symulowane na manekinach, dyskusje.

Ocena:
Ocena odbywa się na podstawie zaliczenia testu końcowego obejmującego materiał kursu, oceny umiejętności praktycznego postępowania w danej sytuacji objętej scenariuszem egzaminacyjnym oraz ciągłej oceny uczestnika
w trakcie ćwiczeń praktycznych.

ZAPISY

Organizator tj. GCZD przyjmuje zapisy na kursy NLS i EPALS zaplanowane w następujących terminach:

NLS – 16-17 listopad 2019r.

EPLS – 23-24 listopad 2019r.

Chętnych prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa na adres emailowy: amikolasz@gczd.katowice.pl.

W emailu prosimy o podanie: imienia, nazwiska, danych do kontaktu – nr telefonu, nazwę kursu, którym kandydat jest zainteresowany.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc – decyduje kolejność zgłoszenia.

Szczegółowych informacji dotyczących organizowanych kursów udziela Alina Mikolasz, telefon 32 207 15 28.

PŁATNOŚĆ

Rachunek:
98 1130 1091 0003 9032 2920 0014, Bank Gospodarstwa Krajowego

Właściciel rachunku:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Tytuł przelewu:
Opłata za kurs (podać nazwę i datę kursu) oraz imię i nazwisko kursanta.

Kwota:

Kurs NLS …
Kurs EPALS …

GALERIA

Autorzy zdjęć: Nikola Wolny, Adrian Rzepecki

 

KONTAKT

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. 32 207 18 00
fax. 32  207 15 46
e-mail: sekretariat@gczd.katowice.pl
www.gczd.katowice.pl