Projekty Unijne RPO Województwa Śląskiego — realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez kompleksową termomodernizację obiektu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach”.
W ramach działania 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii RPO WSL na lata 2007-2013”.

Nr projektu: 1268
Poziom dofinansowania: 85%
Całkowity koszt: 6 630 918,00 zł
Kwota dofinansowania RPO WSL: 5 524 715,00 zł
Nadzór nad realizacją inwestycji pełnił zespół:
Kierownik Projektu: mgr Ewa Bereszko
Główny Specjalista ds. Technicznych: mgr inż. Zbigniew Konsek

Starania o dofinansowanie docieplenia budynku podejmowano już w 2010 r., jednakże dopiero poszerzony o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wniosek został pozytywnie oceniony w czerwcu 2011 roku. Uchwałą nr 840/138/IV/ 2012 z dnia 29 marca 2012 r., Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Działania 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

W lutym 2013 r. rozpoczęto prace związane z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez kompleksową termomodernizację obiektu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach”, sfinansowanego w ramach montażu finansowego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w wysokości 5 524 715,00 zł, co stanowiło 85% kosztów kwalifikowalnych zadania oraz pożyczki i dotacji udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kwocie 867 345 zł. Pozostałe koszty niekwalifikowalne w wysokości 238 858,00 zł zostały pokryte wkładem własnym Szpitala.

Zakres projektu obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu wysokiej części budynku, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej, kompleksową modernizację węzła cieplnego zasilania zdalczynnego poprzez zastosowanie nowoczesnych układów sterowania i automatyki oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych na dachu niskiego budynku Szpitala.

Przewidziane w projekcie rozwiązania umożliwiają:

  • zmniejszenie poziomu energochłonności budynku
  • zwiększenie efektywności wykorzystania energii
  • pośrednio utworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczeństwa przez podniesienie jakości życia
    rozumianej m.in. jako życie w zdrowym, czystym i sprzyjającym środowisku przyrodniczym.

W listopadzie 2013 r. zakończono prace związane z termomodernizacją budynku wysokiego Szpitala. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja i opracowywany jest wniosek o dofinansowanie termomodernizacji niskiego budynku Szpitala.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

projekty-unijne