Pacjent pierwszorazowy może zapisać się do Poradni wyłącznie na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty.

Dokonując wpisu na listę oczekujących należy podać: imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania, imię i nazwisko lekarza kierującego wraz z prawem do wykonywania zawodu, rozpoznanie choroby, nazwę placówki, REGON z którego pochodzi skierowanie oraz kody resortowe (V, VII i VIII). Niezbędny jest również telefon kontaktowy.

Prosimy dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 14 dni do rejestracji – osobiście, przez osobę trzecią bądź listownie. W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie pacjent zostanie wykreślony z kolejki oczekujących.

W dniu wyznaczonej wizyty zgłaszamy się do rejestracji ZPS (na parterze budynku) wraz ze: 

  • książeczką zdrowia dziecka
  • kartą chipową (pacjenci z województwa śląskiego)
  • dotychczasowymi wynikami badań lekarskich, ew. dokumentacją wcześniejszego leczenia

W trakcie zakładania kartoteki podajemy:

  • PESEL dziecka (a w przypadku dzieci do ukończenia 3 miesiąca życia, nieposiadających takiego numeru, PESEL osoby obowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego)
  • dane adresowe i inne wymagane na podstawie obowiązujących przepisów
  • oraz wypełniamy obowiązujące formularze oświadczeń

W celu załatwienia wszystkich formalności poprzedzających wizytę prosimy Państwa o wcześniejsze przybycie do Szpitala, zaś w przypadku rezygnacji o wcześniejszą informację.

Każdy pacjent po wizycie w Poradni ma obowiązek zapisania się na kolejną wizytę, jeśli istnieje taka konieczność. W dniu rejestracji telefonicznej, osobistej bądź przez osobę trzecią, na kolejną wizytę, należy podać swój numer kartoteki.