W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II działa Poradnia Specjalistyczna Przyszpitalna przeznaczona dla dzieci i młodzieży do lat 18.

Posiadamy następujące poradnie :

–PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

–PORADNIA DIABETOLOGICZNA

–PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY

–PORADNIA PATOLOGII NOWORODKA

–PORADNIA NEUROLOGICZNA

–PORADNIA OKULISTYCZNA

–PORADNIA GENETYCZNA

–PORADNIA KARDIOLOGICZNA

–PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA

–PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA

–PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH

–PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

–PORADNIA ONKOLOGII I  HEMATOLOGII

–PORADNIA LECZENIA BÓLU

–PORADNIA KINEZYTERAPII I FIZYKOTERAPII

–PORADNIA AUDIOLOGICZNA

–PORADNIA CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ

–PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

–PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA

–PORADNIA UROLOGICZNA

–PORADNIA CHIRURGICZNA

–DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA

 

Pacjent pierwszorazowy może zapisać się do Poradni wyłącznie na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty.

Dokonując wpisu na listę oczekujących należy podać: imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania, imię i nazwisko lekarza kierującego wraz z prawem do wykonywania zawodu, rozpoznanie choroby, nazwę placówki, REGON z którego pochodzi skierowanie oraz kody resortowe (V, VII i VIII). Niezbędny jest również telefon kontaktowy.

Prosimy dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 14 dni do rejestracji – osobiście, przez osobę trzecią bądź listownie. W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie pacjent zostanie wykreślony z kolejki oczekujących.

W dniu wyznaczonej wizyty zgłaszamy się do rejestracji ZPS (na parterze budynku) wraz ze: 

  • książeczką zdrowia dziecka
  • kartą chipową (pacjenci z województwa śląskiego)
  • dotychczasowymi wynikami badań lekarskich, ew. dokumentacją wcześniejszego leczenia

W trakcie zakładania kartoteki podajemy:

  • PESEL dziecka (a w przypadku dzieci do ukończenia 3 miesiąca życia, nieposiadających takiego numeru, PESEL osoby obowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego)
  • dane adresowe i inne wymagane na podstawie obowiązujących przepisów
  • oraz wypełniamy obowiązujące formularze oświadczeń

W celu załatwienia wszystkich formalności poprzedzających wizytę prosimy Państwa o wcześniejsze przybycie do Szpitala, zaś w przypadku rezygnacji o wcześniejszą informację.

Każdy pacjent po wizycie w Poradni ma obowiązek zapisania się na kolejną wizytę, jeśli istnieje taka konieczność. W dniu rejestracji telefonicznej, osobistej bądź przez osobę trzecią, na kolejną wizytę, należy podać swój numer kartoteki.