PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

(obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO)

Szanowny Pacjencie oraz Opiekunie Pacjenta,

jako Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II przy ul. Medyków 16 jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych czyli takich informacji o Tobie, po których łatwo można Cię zidentyfikować (np. nazwisko, PESEL, adres, numer telefonu) oraz ważnych danych dotyczących Twojego zdrowia i przebiegu leczenia.

Ty masz prawo do ochrony swoich danych osobowych, a my odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Co to jest RODO? Jest to powszechnie używany skrót europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakiej postawie?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celach zdrowotnych na postawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku specyficznych świadczeń zdrowotnych zastosowanie znajdą dodatkowo właściwe przepisy szczegółowe. Z kolei przy udzielaniu świadczeń pacjentom unijnym, podstawę prawną stanowią także przepisy europejskiej dyrektywy transgranicznej. Podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Bez Twoich danych osobowych udzielenie Ci świadczeń zdrowotnych może być utrudnione.

Wykorzystujemy zatem Twoje dane osobowe do udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, a także do zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

Informacja o Twoich danych osobowych jest również potrzebna dla zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego na postawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli dodatkowo będziemy potrzebować Twojej zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach innych niż wyżej opisane, będziemy Cię prosić o taką zgodę i zawsze dokładnie przedstawimy cel przetwarzania.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres wskazany dla przechowywania dokumentacji medycznej przepisami art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Co do zasady jest to okres 20 lat, jednak w szczególnych przypadkach może to być okres krótszy lub dłuższy.

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przekazujemy następującym odbiorcom:

  • osobie którą nam wskażesz w pisemnym upoważnieniu,
  • innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
  • organom publicznym oraz innym podmiotom w zakresie sprawowania przez nie nadzoru lub kontroli nad Szpitalem, procedury oceniającej lub uzyskiwania przez Szpital certyfikatów jakości oraz w związku z prowadzonym przez te podmioty postępowaniem,
  • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
  • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych,
  • zakładom ubezpieczeń, za Twoją zgodą,
  • osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych.
  • podmiotom dostarczającym nam i wspierającym aparaturę medyczną i systemy teleinformatyczne;
  • podmiotom świadczącym nam usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji.

Jakie masz uprawnienia?

Masz prawo żądania dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, w tym również otrzymania kopii danych, które na Twój temat przetwarzamy.

Masz prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, czyli poprawienia danych nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jak się z nami skontaktować?

Możesz napisać do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Adres e-mail: iodo@gczd.katowice.pl

Adres pocztowy:
Inspektor Ochrony Danych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
ul. Medyków 16
40-752 Katowice