Dyskutowali na temat schorzeń neurologicznych u dzieci

8 października w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach odbył się kurs doskonalący „Nowoczesna diagnostyka różnicowa oraz leczenie schorzeń ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego u dzieci” pod kierownictwem dr n. med. Ilony Kopyty Kierownika Oddziału Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. W szkoleniu udział wzięli lekarze pediatrzy i neurolodzy dziecięcy z województwa śląskiego, małopolskiego oraz opolskiego, a także fizjoterapeuci.

Uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładu wprowadzającego dr n. med. Ilony Kopyty, Kierownika Oddziału Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach oraz dr inż. Roberta Michnika, Adiunkta Politechniki Śląskiej w Gliwicach „Obiektywne metody oceny efektywności rehabilitacji oraz leczenia toksyną botulinową u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – doświadczenia zespołu lekarzy, fizjoterapeutów oraz inżynierów”, który zobrazował aktualnie istniejące możliwości leczenia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, tj. rehabilitację bądź rehabilitację w połączeniu z ostrzykiwaniem toksyną botulinową mięśni objętych spastycznością. Stosowne badania na ten temat prowadzone są w Pracowni Chodu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka od 2010 roku, w ramach grantu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W trakcie wykładu zaprezentowane zostały również aktualne kryteria kwalifikacji dzieci ze spastycznymi postaciami mózgowego porażenia dziecięcego do leczenia botuliną oraz sposób podawania leku.
Uczestnicy, w formie filmów, a później opracowania graficznego, mieli możliwość zapoznania się z wynikami badania chodu wybranych pacjentów, u których stosowano dotychczas jedynie rehabilitację, a także dzieci leczonych dodatkowo toksyną botulinową.     Jak pokazują wyniki wstępnych badań, przedstawione przez autorów, efekty leczenia botuliną w połączeniu z systematyczną rehabilitacją są bardziej obiecujące aniżeli samo usprawnianie ruchowe.

Kolejnym z prelegentów był dr n. med. Jerzy Pietruszewski, specjalista neurologii dziecięcej z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, który zaprezentował temat „Stwardnienie rozsiane w wieku rozwojowym – leczenie fazy ostrej oraz leczenie immunomodulujące, doświadczenia własne”. Autor przedstawił aktualne informacje dotyczące etiopatogenezy, epidemiologii, przebiegu klinicznego, postaci klinicznych oraz leczenia dzieci z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego (SM).
Analizie poddana została grupa dzieci z SM z Oddziału Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, u których rozpoznano schorzenie. Przedstawione zostały także efekty leczenia w okresie rzutów choroby, a następnie aktualne kryteria kwalifikacji i wyniki leczenia immunomodulującego. Doświadczenia, oparte na wieloletniej obserwacji pacjentów leczonych w Oddziale pozwalają na stwierdzenie, że przewlekle stosowane leczenie immunomodulujące jest przez dzieci dobrze tolerowane oraz skuteczne.

Z tematem „Diagnostyka różnicowa ostrych zaburzeń chodu u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zespołu Guillain-Barre” wystąpiła lek. Ewa Domaradzka, asystent Oddziału Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego GCZD. Autorka zaprezentowała przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczący przyczyn, częstotliwości występowania, a także obrazu klinicznego i metod leczenia dzieci z ostrą zapalną poliradikuloneuropatią. Ponadto przedstawiła grupę dzieci z rozpoznaniem zespołu Guillain-Barre, leczonych w Oddziale Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. We wnioskach wskazała na różnorodność przebiegu klinicznego tej jednostki chorobowej oraz związane z nią trudności diagnostyczne, zwłaszcza w grupie najmłodszych pacjentów.

„Zespoły pozapiramidowe u dzieci, różnicowanie oraz obraz kliniczny”, przedstawiła z kolei lek. Renata Olszanecka. Autorka w zwięzły i nowoczesny sposób zaprezentowała najczęstsze objawy kliniczne zaburzeń pozapiramidowych u dzieci, a także aktualne metody diagnozowania i leczenia tej grupy schorzeń.

Na zakończenie spotkania uczestnicy podjęli interesującą dyskusję na temat zaprezentowanych problemów diagnostyki i leczenia schorzeń neurologicznych u dzieci.