Akredytacja dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II dołączył właśnie do grona ponad 200 placówek medycznych w kraju, które mogą się poszczycić certyfikatem akredytacyjnym Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznanym przez Ministra Zdrowia. Szpital przystąpił do procesu akredytacji w wyniku projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego jest potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów dotyczących jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w Szpitalu, podnosi konkurencyjność i prestiż oraz zwiększa zadowolenie i satysfakcję pacjentów i ich rodzin.

Przyznanie certyfikatu Górnośląskiemu Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach to efekt prawie rocznych starań wszystkich pracowników Szpitala.

Szczególnym zaangażowaniem i systematyczną pracą przez cały czas przygotowań i przeprowadzenia całego zespołu Szpitala przez proces akredytacji wykazały się: Pani mgr Renata Ciemierz – Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością oraz Pani dr n. med. Mirosława Malara – Kierownik Działu Epidemiologii i Higieny Szpitalnej – Pielęgniarka Epidemiologiczna. Jako Naczelna Pielęgniarka Pani mgr Renata Ciemierz przeprowadziła z  sukcesem przez cały proces akredytacji zespół pielęgniarski naszego Szpitala, natomiast ogrom pracy związany z przygotowaniem Szpitala do akredytacji poprzez nadzór nad szeroko rozumianym bezpieczeństwem i higieną szpitalną włożyła Pani dr n. med. Mirosława Malara.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka uzyskało 82% spełnienia standardów akredytacyjnych. Dwie komórki organizacyjne Szpitala, to jest Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej otrzymały maksymalną ocenę, czyli 100% spełnienia standardów akredytacyjnych, tj. jakości i ciągłości opieki.

Certyfikat akredytacyjny został przyznany Górnośląskiemu Centrum Zdrowia Dziecka na okres trzech lat.

Uroczyste wręczenie dokumentu akredytacyjnego odbyło się 30 kwietnia 2015r. w  siedzibie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach.

Certyfikat akredytacyjny wręczył Pan dr Jerzy Henning Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Jak podkreślił podczas swojego wystąpienia, by otrzymać certyfikat akredytacyjny należy spełnić ponad 200 standardów, w tym dotyczących opieki nad pacjentem, związanych z farmakoterapią czy poprawą jakości. Akredytacją, w  skali kraju, mogą poszczycić się zaledwie 202 szpitale.

W uroczystości udział wzięło wielu znamienitych gości, a to Pan dr hab. n. med. Damian Czyżewski Prorektor ds. klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach, reprezentujący organ akredytujący Pan mgr Michał Bedlicki, Pan dr n. med. Jacek Kozakiewicz Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Pani Magdalena Kałamarz Kierownik Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Pan Józef Zawadzki Radny Miasta Katowice oraz dyrektorzy i przedstawiciele szpitali klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Goście gratulowali całemu zespołowi Szpitala, to jest pracownikom i Dyrekcji wkładu pracy i wysiłku włożonego w starania o przyznanie akredytacji.

Prorektor ds. klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dr hab. n. med. Damian Czyżewski w imieniu Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego oraz własnym złożył gratulacje i podziękowania dla całego zespołu. Prorektor podkreślił, że otrzymanie certyfikatu akredytacyjnego to duży sukces dla Szpitala, zwłaszcza, że udało się go osiągnąć w tak krótkim czasie.

Podziękowania i gratulacje dla personelu padły również ze strony Dyrekcji Szpitala. Pan Dyrektor Marian Kreis podzielił się refleksją, iż w momencie przystąpienia Szpitala do procesu akredytacyjnego, czyli na początku tej trudnej drogi, tylko kilka osób było entuzjastami pomysłu. Natomiast w chwili obecnej, po otrzymaniu akredytacji, wiele osób uznało trafność i celowość podjęcia takiej decyzji.

Mimo trudnej przeszłości, podczas starań o akredytację udało się stworzyć w Szpitalu wspaniały zespół – mówiła z kolei Pani Kinga Poborska Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa. Uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego jest wynikiem pracy wszystkich bez wyjątku. Ten certyfikat nie byłby możliwy do uzyskania w wyniku pracy pojedynczych osób, również nie moglibyśmy go uzyskać, gdyby w starania o jego zdobycie nie włączyli się wszyscy pracownicy. Dzięki temu procesowi wprowadziliśmy duże zmiany w dokumentowaniu procesu leczenia i pielęgnacji pacjentów, co zwiększa bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i Szpitala.

Uroczystość umilił występ artystyczny dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Nr 6 przy Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach.