VII Ogólnopolski Kongres Naukowo-Szkoleniowy w Wiśle

W dniach 07-09.04.2016 r. w Wiśle odbył się VII Ogólnopolski Kongres Naukowo- Szkoleniowy z cyklu Neurologia Medforum 2016. Wykładowcami podczas kongresu byli lekarze GCZD – dr hab. n. med. Ilona Kopyta, dr n. med. Jerzy Pietruszewski, dr n. med. Magdalena Machnikowska-Sokołowska oraz dr hab. inż. Robert Michnik. W kongresie uczestniczyło około 500 lekarzy z całego kraju. Tematyka konferencji obejmowała aktualne problemy diagnostyki i leczenia pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.

Dr hab. n. med. Ilona Kopyta, Kierownik Oddziału Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, dr hab. inż. Robert Michnik, Adiunkt Politechniki Śląskiej w Gliwicach przedstawili temat „Obiektywne metody oceny efektywności rehabilitacji oraz leczenia toksyną botulinową u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – doświadczenia zespołu lekarzy, fizjoterapeutów oraz inżynierów”.

W trakcie wykładu zaprezentowano doświadczenia zespołu lekarzy, fizjoterapeutów oraz inżynierów w zakresie aktualnie istniejących możliwości przeprowadzenia obiektywnej oceny wyników leczenia, tj. rehabilitacji bądź rehabilitacji w połączeniu z ostrzykiwaniem mięśni, objętych spastycznością u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Badania te prowadzone są w Pracowni Chodu od 2010 roku w ramach grantu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedstawiono aktualne kryteria kwalifikacji dzieci ze spastycznymi postaciami mózgowego porażenia dziecięcego do leczenia botuliną, a także sposób podawania leku. W formie filmów zaprezentowano wyniki badania chodu wybranych pacjentów, u których stosowano dotychczas jedynie rehabilitację, a także dzieci leczonych dodatkowo toksyną botulinową. Kolejno wyniki przedstawiono także w formie opracowania graficznego.

We wnioskach autorzy prezentacji zwrócili uwagę na fakt, iż pomimo coraz doskonalszych metod oceny wyników leczenia pacjentów pediatrycznych z dysfunkcjami narządu ruchu nadal w ocenie tej napotykają na liczne trudności. Ponieważ przedstawione wyniki badań mają charakter wyników wstępnych, a dalsze prace w tym zakresie są nadal prowadzone, autorzy prezentują ostrożną prognozę, zgodnie z którą, efekty leczenia botuliną w połączeniu z systematyczną rehabilitacją są bardziej obiecujące aniżeli samo usprawnianie ruchowe.

Kolejny wykład „Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia u dzieci ( ang. Acute demyelinating ecephalomyelitis, ADEM) o przebiegu jedno- i wielofazowym. Doświadczenia własne w zakresie diagnostyki i leczenia” przedstawiła dr hab. n. med. Ilona Kopyta.

Ostre demielinizacyjne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego to schorzenie o podłożu autoimmunologicznym, występujące w populacji dziecięcej z większą częstotliwością niż stwardnienie rozsiane. Pomimo dostępu do badań umożliwiających diagnostykę różnicową nadal ustalenie właściwego rozpoznania pozostaje problematyczne. Autorka przedstawiła obraz kliniczny oraz wyniki badań dodatkowych, a także przebieg i wyniki leczenia w grupie pacjentów z rozpoznaniem ADEM leczonych w Oddziale Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego GCZD.

Dr n. med. Jerzy Pietruszewski przedstawił temat „Stwardnienie rozsiane w wieku rozwojowym – leczenie fazy ostrej oraz leczenie immunomodulujące, doświadczenia własne”. Autor zaprezentował aktualne informacje dotyczące etiopatogenezy, epidemiologii, przebiegu klinicznego, postaci klinicznych oraz leczenia dzieci z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego (SM).

Kolejno przedstawił grupę dzieci z SM, u których schorzenie to rozpoznano w Oddziale Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Zaprezentowane zostały efekty leczenia w okresie rzutów choroby, a następnie także aktualne kryteria kwalifikacji i wyniki leczenia immunomodulującego. Doświadczenia oparte na wieloletniej obserwacji leczonych w Oddziale pacjentów, pozwalają na stwierdzenie, że przewlekle stosowane leczenie immunomodulujące jest przez dzieci dobrze tolerowane oraz skuteczne.

Dr n. med. Magdalena Machnikowska-Sokołowska zaprezentowała temat „Radiologiczne obrazy zmian demielinizacyjnych u dzieci – analiza ostrych rozsianych zapaleń mózgu i rdzenia u dzieci oraz obraz stwardnienia rozsianego – doświadczenia własne”. Autorka przedstawiła różnorodny obraz radiologiczny zmian u pacjentów z rozpoznaniem ADEM i SM badanych w pracowni MR Scanix GCZD w Katowicach oraz trudności i pułapki diagnostyczne w korelacji z obrazem klinicznym u pojedynczych dzieci.

W podsumowaniu dokonano aktualnego różnicowania ADEM i SM oraz przedstawiono prognozy dotyczące dalszego przebiegu opisanych jednostek chorobowych.