Uprawnienia pacjenta z cukrzycą

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 

Cukrzyca jako choroba przewlekła to też „niepełnosprawność”, która uprawnia do ubiegania się o wydanie orzeczenia.

Symbol przyczyny niepełnosprawności cukrzycy oznacza się jako 11-I

Orzecznictwo o niepełnosprawności można podzielić na dwie grupy:

 • orzecznictwo o niepełnosprawności dzieci do lat 16,
 • orzecznictwo o niepełnosprawności dorosłych, w tym dzieci powyżej 16 roku życia.

 

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, należy odnaleźć przynależny do MIEJSCA ZAMIESZKANIA Miejski/Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Następnie w siedzibie Zespołu (najczęściej MOPS, PCPR):

 • pobrać i złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
 • złożyć dokumentację medyczną dziecka (na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego),
 • dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego (w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka należy zgłosić ksero dokumentacji medycznej w KANCELARII SZPITALA pokój nr 2 [wejście obok portierni] lub mailowo na adres: sekretariat@gczd.katowice.pltel: + 32 207 15 13).
 • wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka; pamiętajmy, że zaświadczenie jest ważne 30 dni od wystawienia,
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na stwierdzenie niepełnosprawności (na przykład opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinia wychowawcy klasy).

 

Osoby, które ukończyły 16 lat zaliczane są do jednego z trzech stopni niepełnosprawności:

 • do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
 • do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,
 • do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Orzeczenie jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, m.in.:

 • zasiłek pielęgnacyjny: aktualnie wynosi 215,84 zł (stan na dzień 01.01.2022)
 • świadczenie pielęgnacyjne : Aktualnie wynosi 2119 zł netto (stan na dzień 01.01.2022)

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom prawnym dzieci posiadających „wymaga” w punktach 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego są co roku waloryzowane, a ich wzrost jest proporcjonalny do procentowego wzrostu płacy minimalnej.

Brzmienie punktów 7 i 8:

 • konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
 • konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

UWAGA ! Jeżeli pacjent ma aktualne Orzeczenie o niepełnosprawności z zaznaczeniem w punktach 7. i 8. – „wymaga”, może uzyskać większą liczbę niż wynosi limit: zestawów infuzyjnych, sensorów, transmiterów.

ASPEKTY ULGI REHABILITACYJNEJ

Osoby niepełnosprawne lub osoby posiadające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną mogą skorzystać ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej ulgą rehabilitacyjną.

Odliczenia dokonujesz w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, do którego (których) dołączasz formularz PIT/O (informacja o odliczeniach).

Wymagane jest posiadanie dokumentów:

orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o rencie inwalidzkiej, dowodu poniesionego wydatku na osobę niepełnosprawną (rachunek/faktura). Osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu podatnika – to osoba niepełnosprawna, której roczny dochód nie przekracza dwunastokrotności renty socjalnej (w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego), będąca dla podatnika: współmałżonkiem, dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową. Przy czym do dochodów osoby niepełnosprawnej nie zalicza się zasiłku pielęgnacyjnego oraz alimentów na rzecz dzieci małoletnich, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, dorosłych do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty i przepisach o szkolnictwie wyższym obowiązujących także w innych niż Polska państwach, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub dochodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych jednolitą 19% stawką podatku w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej. (stan na dzień 04.05.2020):

 • Wydatki podlegające odliczeniu muszą być wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
 • Wydatki uprawniające do odliczeń dzielą się na:
 • wydatki nielimitowane – odliczeniu podlega cała wydatkowana kwota
 • wydatki limitowane – kwotę przysługującego odliczenia oblicza się z uwzględnieniem „górnego” lub „dolnego” limitu kwotowego
 • Wydatki nielimitowane to m.in.:
 • sensory /elektrody do Ciągłego Monitoringu Glikemii oraz transmitery/nadajniki,
 • zbiorniczki do insuliny.
 • Uwaga! Sprzęt sfinansowany w całości przez NFZ, PFRON, ZFRON, ZFA, ZFŚS nie podlega odliczeniu. W przypadku refundacji częściowej odliczeniu podlega kwota którą musieliśmy dopłacić samodzielnie.
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

a) na turnusie rehabilitacyjnym;
b) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych;
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Wydatki limitowane to m.in.:

 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – odliczeniu z tego tytułu podlega kwota w wysokości nieprzekraczającej
  w roku podatkowym 2280 zł,
 • zakup leków – w odniesieniu do tych wydatków odliczyć można kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.