Dokumentacja medyczna

Zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta w następujący sposób:

  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  • jeśli warunki techniczne umożliwiają nagranie wyników badań lub dokumentacji medycznej, bezpośrednio bez przetworzenia, na płytę CD-ROM lub inny informatyczny nośnik danych, mogą być one udostępnione w ten sposób uprawnionym podmiotom;
  • zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może być złożony osobiście w Kancelarii Szpitala; od poniedziałku do piątku w godzinach 07:25-15:00 (pokój nr 2, na parterze budynku), wysłany drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gczd.katowice.pl , drogą pocztową lub zgłoszony telefonicznie 32 207 1543.

Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy (imię, nazwisko oraz adres doręczenia, jeżeli dokumentacja ma zostać przesłana pocztą lub telefon kontaktowy, jeżeli dokumentacja będzie odbierana osobiście), dane pacjenta (imię i nazwisko, PESEL), wskazanie Oddziału bądź Poradni, w których leczony był pacjent, okresu leczenia, zakresu dokumentacji, która ma zostać udostępniona oraz informację czy wniosek w żądanym zakresie składany jest po raz pierwszy.

Dokumentacja medyczna może być odebrana osobiście bądź przesłana na wniosek osoby występującej o dokumentację medyczną za pobraniem, na adres wskazany we wniosku.

Szpital pobiera opłatę za sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej podawana jest do wiadomości pacjentów w Szpitalu. Opłata ustalona jest w sposób określony w art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a jej wysokość w okresie 01.09.2023r. do 30.11.2023r. wynosi:

  • 14,01 zł brutto za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej;
  • 0,49 zł brutto za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej;
  • 2,80 zł brutto za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych

Nie pobiera się opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

  • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie, w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych
   oraz innym podmiotom, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podmiot ma prawo do nieodpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej,

Do pobrania: Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Administratorem danych osobowych osoby wnioskującej o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta jest Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16, 40-752 Katowice (Szpital);

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Szpitala: iodo@gczd.katowice.pl lub adres siedziby Szpitala;

Dane osobowe osoby wnioskującej o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta zawarte we wniosku przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 26 i 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Szpitala, podmioty świadczące usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty w zakresie sprawowanej kontroli lub nadzoru nad Szpitalem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;

Dane osobowe będą przechowywane w postaci wniosków i wykazu udostępnianej dokumentacji medycznej przez okres wskazany przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji medycznej;

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta;

Wobec przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą;

Osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o udzielonych świadczeniach mogą Państwo uzyskać logując się na osobiste konto IKP