Rejestracja Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych

 

1. Godziny pracy rejestracji

  REJESTRACJA PEDIATRYCZNA REJESTRACJA CHIRURGICZNA
poniedziałek 7:00 – 17:00 7:25 – 15:00
wtorek 7:00 – 15:00 7:25 – 17:00
środa 7:00 – 17:00 7:25 – 15:00
czwartek 7:00 – 15:00 7:25 – 17:00
piątek 7:00 – 15:00 7:25 – 15:00

2. Rejestracja do Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych jest możliwa:

a) osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w godzinach pracy rejestracji

b) telefonicznie poprzez Call Center:

32 207 1777 / poniedziałek – piątek / 8:00 – 14:30

c) przez stronę internetową erejestracja.gczd.katowice.pl

d) rejestracja mailowa pod adresem: zpsgczd.katowice.pl

 

UWAGA:

W tytule wiadomości proszę podać: nazwę poradni, której dotyczy sprawa

W treści wiadomości proszę podać:

  • imię i nazwisko pacjenta
  • nr PESEL pacjenta
  • nazwę poradni, której dotyczy sprawa
  • numer kontaktowy
  • kod PIN do skierowania elektronicznego lub skan papierowego skierowania
  • skan zaświadczenia „ Za życiem” lub orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli pacjent posiada)

W odpowiedzi na nadesłaną wiadomość mailową, w ciągu 5 dni roboczych będzie kontaktować się z Państwem telefonicznie pracownik naszego Call Center (32 207 1777). Rejestracja nie odpisuje na wiadomości mailowe, dlatego prosimy upewnić się, iż podali Państwo prawidłowy i aktualny numer kontaktowy.
 

Uwaga : w celu zarejestrowania się na wizytę / przyjęcie na oddział, prosimy o kontakt telefoniczny z wybranym oddziałem (zakładka ODDZIAŁY).
 

3. Informacja dla pacjentów posiadających skierowanie do poradni specjalistycznej.

1) Każda wizyta w poradni specjalistycznej jest możliwa wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji terminu.

2) Termin wizyty podany na wypisie lub karcie informacyjnej, nie stanowi rezerwacji wizyty w systemie rezerwacji.

3) Pierwszorazowa rejestracja do poradni specjalistycznych, jest możliwa wyłącznie na podstawie skierowania. Wyjątek stanowią :

– pacjenci wymagający wizyty w poradni onkologii i hematologii

– pacjenci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

– pacjenci posiadających zaświadczenie „ Za Życiem”

– pacjenci przyjmowani w trybie „nagłym”

4) Termin pierwszorazowej wizyty w poradni specjalistycznej jest uzależniony od dostępności wolnych miejsc do danego lekarza lub poradni. Termin wizyty zostaje wyznaczony zgodnie z kolejkami oczekujących, na zasadach wskazanych przez NFZ i polega na realizacji świadczenia wg. harmonogramu przyjęć na dane świadczenie.

5) Jeżeli wskazany pacjentowi termin wizyty w poradni specjalistycznej w GCZD jest zbyt odległy, pacjent ma możliwość skorzystania z porady specjalisty w innych placówkach mających umowę z NFZ.

Wykaz poradni przyjmujących chorych w ramach ubezpieczenia wraz z czasem oczekiwania, dostępny jest na stronie internetowej: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ oraz pod numerem bezpłatnej Telefonicznej Informacji Pacjenta 800-190-590.

6) Przy zapisach do poradni specjalistycznych nie obowiązuje rejonizacja.

7) Na podstawie wystawionego skierowania, można wpisać się tylko na jedną listę oczekujących, u jednego świadczeniodawcy.

8) Rejestracja na kolejne wizyty kontrolne, odbywa się zgodnie z ustalonym planem leczenia. W celu realizacji świadczenia w wyznaczonym przez lekarza terminie, prosimy o niezwłoczną rezerwację kolejnego terminu wizyty w rejestracji poradni.


 
4. Zasady udzielania teleporad w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowanych w Poradniach Specjalistycznych Przyszpitalnych w GCZD w Katowicach.

1. Teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym w formie porady telefonicznej (za pośrednictwem telefonu) lub videoporady (przy pomocy dedykowanych aplikacji), przez lekarzy pracujących w Poradni Specjalistycznej Przyszpitalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni.

2. W celu skorzystania z teleporady należy skontaktować się z Rejestracją Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni lub Call Center pod numerem telefonu 32 207 1777. Rejestracja jest także możliwa drogą mailową pod adresem: zpsgczd.katowice.pl

3. Pracownik odpowiedzialny za rejestrację, informuje pacjenta o terminie i godzinie wyznaczonej teleporady oraz o możliwości dostarczenia dodatkowej dokumentacji medycznej lub wyników badań na adres sekretariatu poradni: zpsgczd.katowice.pl. Informacja o możliwości i warunkach korzystania z teleporady zawiera pouczenie pacjenta o zalecanym zabezpieczeniu przesyłanych plików, hasłem uzgodnionym telefonicznie z pracownikiem sekretariatu Poradni. Dostarczone dokumenty pracownik sekretariatu niezwłocznie umieszcza w dokumentacji medycznej pacjenta.

4. Termin teleporady zostaje wyznaczony zgodnie z obowiązującym harmonogramem pracy poradni.

5. Z teleporady może skorzystać wyłącznie pacjent, który jest pod stałą opieką lekarza specjalisty, a zaplanowana wizyta jest wizytą kontrolną, która ma służyć:

  • kontroli stanu zdrowia oraz ustaleniu planu dalszego leczenia,
  • analizie wyników wykonanych badań,
  • wystawieniu e-recepty,
  • wystawieniu e- zwolnienia lekarskiego,
  • wystawieniu e- skierowania na dalsze badania lekarskie ( jeśli wystawienie e- skierowania jest możliwe).

6. Z teleporady może skorzystać pacjent, u którego istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2

7. Świadczenie zdrowotne nie może zostać udzielone w ramach teleporady w sytuacjach, gdy:

  • pacjent lub jego opiekun faktyczny nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyjątkiem sytuacji dotyczących wystawiania recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia, zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacji zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz związanych z wydaniem zaświadczenia
  • pacjent ma zaplanowaną wizytę I – razową w poradni specjalistycznej ( pacjent, który nie został jeszcze objęty leczeniem w danej poradni specjalistycznej )
  • pacjent cierpi na przewlekłą chorobę, nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia lub pojawiły się niepokojące objawy
  • istnieje podejrzenie choroby nowotworowej
  • pacjent nie ukończył 6-go roku życia, z wyjątkiem porad kontrolnych w trakcie leczenia ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.

W przypadku powyższych sytuacji, świadczenia realizowane są wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.
 

8. Przebieg świadczenia zdrowotnego udzielanego w formie teleporady:

1) Lekarz zapoznaje się z dokumentacją medyczną pacjenta umówionego na teleporadę.

2) Lekarz kontaktuje się telefonicznie z pacjentem pod wskazanym w systemie informatycznym numerze telefonu. Brak możliwości kontaktu z pacjentem, zostaje odnotowany w dokumentacji medycznej pacjenta, a pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu z Rejestracją w celu ustalenia nowego terminu.

3) Do wideoporady wykorzystywany jest wyłącznie sprzęt i oprogramowanie służbowe. Szpital korzysta z dedykowanych programów do obsługi wideoporady zapewniających bezpieczeństwo transmisji, tak aby spełniona została zasada poufności danych osobowych. Informacje o dostępnym oprogramowaniu jak i sposobie korzystania z niego są udostępniane lekarzom przez Dział Teleinformatyki.

4) Lekarz przed udzieleniem teleporady potwierdza tożsamość pacjenta. Odbywa się to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych oraz na podstawie informacji wskazanych w dokumentacji medycznej.

5) Lekarz przeprowadzający teleporadę:

  • przeprowadza wywiad z pacjentem oraz analizę jego dokumentacji medycznej
  • udziela świadczenia zdrowotnego, ustala jednostkę chorobową oraz zaleca właściwe postępowanie medyczne
  • ocenia czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta
  • decyduje o możliwości przeprowadzenia kolejnej teleporady
  • informuje pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia dalsze udzielenie świadczeń zdrowotnych w formie teleporady
  • w razie potrzeby wystawia e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie, e-zlecenie na wyroby medyczne.

6) Świadczenie zdrowotne zrealizowane w ramach teleporady zostaje odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta. Teleporady nie są przez Szpital nagrywane.

7) Przeprowadzenie teleporady odbywa się w warunkach zapewniających poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieupoważnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów informatycznych lub innych systemów łączności. Lekarz informuje pacjenta, aby również zabezpieczył poufność teleporady.

* pacjentOsoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej, niezależnie od tego czy jest zdrowa, czy chora. Z uwagi na specyfikę podmiotu leczniczego dedykowanego dzieciom pod pojęciem pacjent odpowiednio należy rozumieć również, osobę uprawnioną do reprezentowania małoletniego pacjenta w podmiocie leczniczym.

 

5. Adres korespondencyjny:

Rejestracja Poradni Specjalistycznych
……………………………………………….. (proszę podać nazwę poradni)
GCZD im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
 

Informujemy, że rozmowa zostanie nagrana i przechowywana przez okres maksymalnie dwóch lat. Administratorem danych osobowych jest Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16, 40-752 Katowice. Państwa dane w formie nagrania przetwarzamy w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Odbiorcami danych będą podmioty serwisujące systemy teleinformatyczne Szpitala. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Mają Państwo również prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iodogczd.katowice.pl lub pod adresem siedziby Szpitala w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Informację o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych podanych w celach zdrowotnych uzyskasz w rejestracji oraz tutaj https://twoje-dane-osobowe/