Wsparcie dla szpitala w zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19

 

TYTUŁ PROJEKTU
Projekt „Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach”
 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
I kwartał 2021 roku.
 

NR PROJEKTU
POIS.09.02.00-00-0189/20
 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
14 268 555,00 zł
 

DOFINANSOWANIE Z UE
12 128 271,75 zł
(85% kosztów kwalifikowalnych)
 

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA
2 140 283,25
(15% kosztów kwalifikowalnych)
 

Projekt realizowany w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.
 

Celem projektu jest wsparcie podmiotów w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w zakresie doposażenia Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną oraz wyposażenie obiektowe i budowlane.
 

Projekt skupia się na wsparciu Szpitala w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w zakresie realizacji następujących zadań

ZADANIE 1
Zakup sprzętu i aparatury medycznej
 

ZADANIE 2
Doposażenie w sprzęt i środki do dezynfekcji
 

ZADANIE 3
Modernizacja wyposażenia obiektowego i budowlanego
 

ZADANIE 4
Doposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
 

Realizacja poszczególnych zadań, wpłynie na zwiększenie potencjału Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im św. Jana Pawła II, a zastosowane mechanizmy działań celowanych, zaimplementowanych w infrastrukturze szpitala, pozwolą na znaczne obniżenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby w zakresie występującego ryzyka zakażeń w województwie śląskim. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest czołową placówką w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w tym wysokospecjalistycznych dla osób do 18 roku życia z całego kraju, prowadzącą działalność kliniczną. Dysponuje oddanym do użytkowania w 2013 roku lądowiskiem dla śmigłowców sanitarnych. Na terenie Szpitala działa Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dzieci, a od 1 stycznia 2019 roku szpital pełni również funkcję jedynego Centrum Urazowego dla Dzieci w województwie śląskim. Szpital jest zlokalizowany w centrum Konurbacji Górnośląskiej zajmującej powierzchnię 1 468,82 km2, o liczbie ludności 2 201,8 tys. co sprawia, iż  w regionie korzystają z niego wszyscy mieszkańcy woj. śląskiego, a zwłaszcza Konurbacji Górnośląskiej. Do Szpitala kierowani są również najciężej chorzy, mali pacjenci, reprezentujący pełną gamę najbardziej złożonych problemów pediatrycznych z poradni i szpitali niższego szczebla spoza województwa.
 

W ramach zadania nr 1 zostanie zakupionych m.in. 250 szt. nowych łóżek szpitalnych, 25 kardiomonitorów, 2 aparaty USG, defibrylatory, pompy infuzyjne, wózki anestezjologiczne, dozowniki tlenu, urządzenia do aktywnej regulacji temperatury pacjenta, monitory OIT, monitory rzutu serca, tory wizyjne, wózki do transportu chorych, nebulizatory, pulsoksymetry, respiratory oraz pościel medyczna. W ramach wyposażenia obiektowego i budowlanego, planowany jest zakup nowego wyposażenia meblowego medycznego oraz nowych agregatów prądotwórczych oraz nowych urządzeń sterujących prawidłową pracą instalacji wentylacyjnych. Dział higieny Szpitalnej doposażony zostanie w samobieżne maszyny czyszczące, lampy bakteriobójcze, myjnie dezynfekcyjne oraz urządzenia do dekontaminacji powietrza. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt m.in. chłodnie laboratoryjne, komorę laminarną, cieplarkę, wirówkę laboratoryjną, wytrząsarkę oraz 7000 szybkich testów wykrywania antygenu wirusa SARS-CoV-2.
 

Pod adresem https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ można zgłaszać ewentualne podejrzenia o wystąpieniu nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w trakcie realizacji projektu. Beneficjent zaniecha działań odwetowych wobec swoich pracowników wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym projektem, które skorzystałyby z powiadomienia o nieprawidłowościach.