Dokumentacja medyczna

 

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej może wystąpić:

 • pacjent pełnoletni,
 • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
 • osoba upoważniona przez pacjenta pełnoletniego lub przedstawiciela ustawowego.

Po śmierci pacjenta z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji może wystąpić również osoba bliska.

Szpital udostępnia dokumentację medyczną także na wniosek uprawnionych organów oraz podmiotów.
 

Gdzie złożyć wniosekSposób udostepnienia dokumentacji medycznejOpłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej
 

Wniosek o udostepnienie dokumentacji medycznej można:

 • przesłać pocztą na adres: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, ul. Medyków 16, 40-752 Katowice,
 • złożyć osobiście w Kancelarii w godzinach 7:25 – 15:00, pokój nr 2 na parterze budynku,
 • przesłać na adres e-mail-sekretariatgczd.katowice.pl,
 • przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Szpitala,
 • złożyć ustnie pracownikowi Działu Organizacyjnego, w tym telefonicznie (tel. 32 207 15 43) w godzinach 7:25 – 15:00, pokój nr 1 na parterze budynku.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności poza dniami/godzinami pracy Kancelarii oraz Działu Organizacyjnego, wniosek można złożyć bezpośrednio w oddziale.

Wniosek powinien wskazywać pacjenta (imię i nazwisko, PESEL) oraz osobę wnioskującą (imię i nazwisko, telefon kontaktowy), a także zakres żądanej dokumentacji medycznej (np. nazwa oddziału/poradni, okres leczenia) wraz z informacją, czy wniosek w tym zakresie składany jest po raz pierwszy. Jeżeli dokumentacja ma zostać przesłana, należy podać odpowiednio adres doręczenia lub adres e-mail. Pomocniczy formularz wniosku Szpital udostępnia w Kancelarii oraz na swojej stronie internetowej.
 

 

Dokumentację medyczną Szpital udostępnia zgodnie z wnioskiem:

 • przez sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej,
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – dotyczy dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej oraz dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej, jeżeli warunki techniczne i organizacyjne umożliwiają sporządzenie jej kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu),
 • na informatycznym nośniku danych – dotyczy dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej oraz dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej, jeżeli warunki techniczne i organizacyjne umożliwiają sporządzenie jej kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu),
 • do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, z zapewnieniem możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
 • zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy udostępniamy za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

 

 

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej* w okresie od 01.12.2023 r. do 29.02.2024 r. wynoszą:

 • 0,50 zł za 1 stronę kopii albo wydruku,
 • 2,88 zł za udostępnienie na informatycznym nośniku danych,
 • 14,39 zł za 1 stronę wyciągu albo odpisu.

W przypadku, gdy dokumentacja medyczna wysyłana jest listem poleconym lub kurierem, przesyłka nadawana jest za pobraniem na koszt wnioskodawcy.

* – Opłaty nie nalicza się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie, a także jeżeli uprawnionym organom lub podmiotom przepisy przyznają prawo do nieodpłatnego korzystania z dokumentacji medycznej.
 

 

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wnioskodawcy

Szpital jest administratorem danych osoby wnioskującej o udostępnienie dokumentacji medycznej. Przetwarzanie informacji zawartych we wniosku jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego – udostępnienia oraz prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat. W tym czasie mogą zostać ujawnione podmiotom sprawującym kontrolę lub nadzór nad Szpitalem, a także świadczącym na rzecz Szpitala usługi, w szczególności pocztowe, audytowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów. Osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu zrealizowania powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail-iodogczd.katowice.pl lub tel. 032 2071620. Osoba, której dane dotyczą może również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.