Komunikaty

ZASADY WEJŚCIA NA TEREN GCZD

Zarządzenie Nr 25/2023 z dnia 12.07.2023 r.

Dyrektora Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

w sprawie:
ustalenia zasad wejścia na teren Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (GCZD lub Szpital) celem realizacji praw pacjenta do odwiedzin, w związku z realizacją stopnia alarmowego BRAVO.

Na podstawie:
1. § 11 ust. 2 Statutu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Szpital, GCZD) nadanego Zarządzeniem Nr 14/2019 z dnia 21.01.2019 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z późn. zm.

Biorąc pod uwagę decyzję Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 30.06.2023 r. nr RzPP-DPR-WPZ.45.143.2023.PP niniejszym zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. W związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego BRAVO przez Prezesa Rady Ministrów ustalam zasadę odnotowywania wszystkich osób (za wyłączeniem osób zatrudnionych w GCZD niezależnie od podstawy zatrudnienia oraz studentów SUM w Katowicach) wchodzących na teren Szpitala, za wyjątkiem jednego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego pacjenta/uprawnionego opiekuna faktycznego pacjenta, który będzie przebywał z pacjentem na terenie Szpitala.
 2. Wszystkie pozostałe osoby pełnoletnie zamierzające wejść na teren Szpitala będą odnotowywane w rejestrze wejść oraz będą zobowiązane do podania miejsca i celu wizyty.
 3. Pracownicy Szpitala oraz studenci SUM, za wyjątkiem osób znanych pracownikom nadzorującym wejście do Szpitala, zobowiązani są każdorazowo do okazywania upoważnionemu przedstawicielowi Szpitala identyfikatora/legitymacji studenckiej przy wejściu do GCZD.
 4. Pracownik Szpitala uprawniony jest do odnotowania w rejestrze wejść imienia i nazwiska osoby wchodzącej, godziny jej wejścia, miejsca i celu, za wyjątkiem osób wymienionych w ust. 3.

§ 2

Niniejsze Zarządzenie nie dotyczy zasad wejścia i przebywania w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
 

§ 3

 1. Zobowiązuję Kierowników Komórek Organizacyjnych do zapoznania się i zapoznania podległego personelu z niniejszym Zarządzeniem oraz udokumentowania faktu zapoznania się na formularzu Oświadczenie pracowników ZO.PR-01 F.02 wydanie 7 Aktualizacja z 18.02.2019 r.
 2. Zobowiązuję pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Zarządzenia a następnie udokumentowania faktu zapoznania się na formularzu Oświadczenie pracowników ZO.PR-01 FR.02 wydanie 7 Aktualizacja:18.02.2019 r.

§ 4

 1. Realizację niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Administracji.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 24/2023 z dnia 11.07.2023 r. w sprawie ustalenia zasad wejścia na teren Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (GCZD lub Szpital) celem realizacji praw pacjenta do odwiedzin, w związku z realizacją stopnia alarmowego BRAVO.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12.07.2023 r. i obowiązuje do czasu odwołania stopnia alarmowego BRAVO.

Dyrektor

Marian Kreis

 

Link do pliku

 

HORMON WZROSTU

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW LECZONYCH W PROGRAMACH LEKOWYCH REKOMBINOWANYM HORMONEM WZROSTU

W związku z licznymi zapytaniami pacjentów odnośnie kontynuacji leczenia oraz włączania nowych pacjentów do leczenia rekombinowanym hormonem wzrostu, zgodnie z ostatnim stanowiskiem Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu, informujemy, iż:

 1. Szpital stara się zachować ciągłość leczenia pacjentów aktualnie leczonych w Programach Lekowych rekombinowanym hormonem wzrostu – przyjęcia do Oddziału Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci odbywają się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
 2. Pacjenci nowo zakwalifikowani do leczenia rekombinowanym hormonem wzrostu będą informowani na bieżąco o możliwości włączenia do leczenia. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą pojawiały się w kolejnych komunikatach na stronie internetowej Szpitala.