Zespół Szkół nr 6

W związku z pobytem Państwa dziecka w szpitalu informujemy, że na terenie placówki prowadzone są zajęcia edukacyjne przez nauczycieli oddziałów przedszkolnych, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Celem szkoły szpitalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6
w Katowicach jest umożliwienie realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów zgodnie z programami nauczania i planami nauczania szkoły, do której uczeń uczęszczał przed przyjęciem do szpitala. Dlatego też Dyrekcja szkoły zwraca się z prośbą do rodziców o dostarczenie ze szkoły macierzystej fragmentów rozkładów materiału obejmujących tematy, które będą realizowane w czasie hospitalizacji dziecka. Wskazane jest, aby uczeń korzystał z własnych podręczników
i zeszytów.

Jednocześnie informujemy, że realizacja tematów zgodnych z podstawą programową uzależniona jest od stanu zdrowia i samopoczucia pacjenta-ucznia.

Jeśli dla Państwa dziecka w jego szkole macierzystej został opracowany Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) prosimy również o dostarczenie kopii tego dokumentu. Zawarte
w nim wskazówki pomogą efektywnie pracować z Państwa dzieckiem.

W okresie przeprowadzenia zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego Dyrekcja szkoły organizuje na terenie szpitala dla dzieci hospitalizowanych egzaminy zgodnie
z ogólnopolskimi standardami przyjętymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

 

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II SPSK Nr 6 SUM w Katowicach, jako administrator danych osobowych pacjentów, jest zobowiązane przekazywać Zespołowi Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach Twoje dane osobowe niezbędne do prowadzenia dokumentacji z przebiegu nauczania. Są to wyłącznie dane identyfikacyjne oraz adresowe, co oznacza, że zakres udostępnianych danych nie obejmuje informacji o zdrowiu pacjenta.

Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z art. 128 ustawy Prawo oświatowe.

Twoje prawa
Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor ochrony danych
Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez

e-mail-iodogczd.katowice.pl

lub pod adresem:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 16, 40-752 Katowice.

Szkoła staje się odrębnym administratorem danych osobowych swoich uczniów i wychowanków.