Kierownictwo Szpitala

Slide
Dyrektor naczelny
Marian Kreis
sekretariat@gczd.katowice.pl
tel.: 32 207 1510
p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Robert Krawczyk
sekretariat@gczd.katowice.pl
tel: 32 207 1510
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Maria Szymich-Lukosek
mlukosek@gczd.katowice.pl
tel.: 32 207 1592
Pielęgniarka Naczelna
Mirosława Woźnica
mwoznica@gczd.katowice.pl
tel.: 32 207 1516
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych i Cyberbezpieczeństwa
Bartosz Grzybowski
bgrzybowski@gczd.katowice.pl
tel.: 32 207 1505
Z-ca Dyrektora ds. Projektu Strategicznego
Mirosław Kuśka
mkuska@gczd.katowice.pl
tel.: 32 207 1553
Główny Księgowy
Michał Kaczko
mkaczko@gczd.katowice.pl
tel.: 32 207 1503

Administratorem danych osobowych w postaci danych kontaktowych zawartych w korespondencji jest Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16, 40-752 Katowice (Szpital).

Dane kontaktowe pozyskujemy bezpośrednio od nadawców korespondencji lub od innych podmiotów, w tym kontrahentów Szpitala, a także z publicznie dostępnych źródeł.

Przetwarzamy je w celu prowadzenia korespondencji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i przechowujemy przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji w danej sprawie, a następnie przez 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończona została korespondencja. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Odbiorcami danych osobowych są podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Szpitala i świadczące usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji, oraz inne podmioty w zakresie sprawowanej kontroli lub nadzoru nad Szpitalem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodogczd.katowice.pl lub pod adresem siedziby Szpitala w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.