Szkolenia w szpitalu

 

Kurs NLS – Newborn Life Support Provider Course – Resuscytacja noworodka

Cele kursu:
Wprowadzenie i ujednolicenie zasad postępowania w trakcie resuscytacji noworodka bezpośrednio po urodzeniu w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z roku 2021 (ERC 2021).
Kurs szczególną uwagę koncentruje na umiejętnościach praktycznych tj. kontrola temperatury, udrażniania dróg oddechowych, a także wykonywaniu wentylacji i innych zabiegów resuscytacyjnych wykonywanych u noworodka bezpośrednio po urodzeniu.

Adresaci kursu:
Kurs jest adresowany do wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy mogą brać udział w resuscytacji noworodka. A w szczególności do lekarzy neonatologów, anestezjologów, pediatrów, ginekologów, zespołów pomocy doraźnej, położnych, pielęgniarek oddziałów noworodkowych i położniczych.

Przebieg i program kursu
Przed kursem uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów elektronicznych i e-learningu oraz podręczniki z zaleceniem dokładnego zapoznania się z ich treścią. W ramach przygotowania przed kursem każdy uczestnik rozwiązuje pre-test (50 pytań, test wyboru) mający na celu ocenę poziomu wiedzy przed kursem. Pre-test to doskonała forma na pracę z podręcznikiem i przygotowanie się do kursu. Wynik pre-testu nie wpływa na ocenę końcową uczestnika kursu.

Kurs trwa jeden dzień (około 10 godzin) i obejmuje następujące treści:

I. Wykłady:

 1. Fizjologiczne podstawy resuscytacji po urodzeniu
 2. Resuscytacja po urodzeniu
 3. Postępowanie z wcześniakiem po urodzeniu

II. Stacje ćwiczeniowe – umiejętności praktyczne:

 1. Drogi oddechowe – udrażnianie i wentylacja
 2. Dostęp do naczyniowy i farmakoterapia w resuscytacji noworodka
 3. Uciskanie klatki piersiowej
 4. Stanowisko i sprzęt resuscytacyjny

III. Scenariusze kliniczne – symulacje przypadków medycznych (ćwiczenia)

IV. Egzamin teoretyczny i praktyczny

Kurs certyfikowany jest przez Europejską Radę Resuscytacji. Certyfikat uzyskuje się po zaliczeniu egzaminów teoretycznego i praktycznego, obejmującego materiał kursu. Certyfikat ważny jest przez okres 3 lat.

ZAPISY

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty za kurs.
O udziale w kursie NLS zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Data najbliższego kursu:
11.05.2024 r. (1 dzień)

Termin zgłoszeń:
od 25.03.2024 do 12.04.2024 r.

Cena:
1350 zł brutto

Warunkami przyjęcia na kurs są:

  • akceptacja regulaminu kursu,
  • dokonanie w terminie zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego,
  • terminowe opłacenie udziału w kursie.

Płatność za kurs należy dokonać za pośrednictwem przelewu bankowego na poniżej wskazany rachunek najpóźniej do 30.09.2023 r.

Numer Rachunek – Bank Gospodarstwa Krajowego:
98 1130 1091 0003 9032 2920 0014

Właściciel rachunku:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Tytuł przelewu:
„Kurs NLS – imię i nazwisko uczestnika kursu”

Regulamin Kursu
Formularz zgłoszeniowy

 

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-752 Katowice, ul. Medyków 16

Robert Latacz – nr tel.: 508 194 306
Magdalena Handkiewicz – nr tel.: 32 207 1521

Szkolenie z zakresu profilaktyki nowotworów płuc

Śląski Uniwersytet Medyczny zaprasza na szkolenie online z zakresu profilaktyki nowotworów płuc, które jest częścią projektu „Badania przesiewowe za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej metoda poprawy wyleczalności raka płuca w makroregionie śląskim”. Szkolenie jest skierowane do personelu lekarskiego (pulmonologów, torakochirurgów, radiologów), pielęgniarskiego oraz pomocniczego.

Więcej informacji na temat projektu i szkolenia znajduje się na stronie internetowej uczelni pod adresem http://sum.edu.pl/nowotwory-pluc .

SUM – NOWOTWORY PŁUC

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako jedna z najstarszych uczelni w regionie, powołana do życia w 1948 roku, za swoją misję przyjmuje nowoczesne kształcenie studentów w zawodach medycznych, łącząc je z wychowaniem w duchu poszanowania wolności nauki, humanizmu i etyki, dla ogólnonarodowego dobra i pożytku.
sum.edu.pl