Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać w formie pisemnej na adres:

 

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka
im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 16
40-752 Katowice

Skargi i wnioski można składać również bezpośrednio w Kancelarii Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach 07:25 – 15:00 w pokoju nr B0.2 (parter)
lub zgłaszać ustnie pracownikowi Działu Organizacyjnego od poniedziałku do piątku w godzinach 07:25 – 15:00 w pokoju nr B0.1 (parter)
lub zgłaszać telefonicznie pracownikowi Działu Organizacyjnego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00 pod numerem telefonu 32 207 1543
lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres sekretariatgczd.katowice.pl

W sprawie skarg i wniosków przyjmują:

 

DYREKTOR

Marian Kreis
Poniedziałki w godz. 14:00-15:00

Z-CA DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Robert Krawczyk
Czwartki w godz. 13:00-14:00

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

dr n. hum. Justyna Dubiel
przyjmuje osobiście w pokoju nr B1. 03 (1 piętro)
we wtorki i czwartki w godz. 09:00-10:00
oraz telefonicznie pod numerem 32 207 1796

Ponadto skargi przyjmują:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJWEÓDZKI NFZ

Katowice, ul. Kossutha 13
tel. 32 735 05 45

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Dane adresowe Biura RPP, na które pacjent/rodzic/opiekun prawny może złożyć swój wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego

  • adres do korespondencji tradycyjnej: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa;
  • adres e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl;
  • adres skrytki ePUAP: /RzPP/skrytka. D

Bezpłatna infolinia: tel. 0 800 190 590
Działa całodobowo we wszystkie dni tygodnia

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 

Administratorem danych osobowych zawartych w skardze lub wniosku jest Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16, 40-752 Katowice (Szpital). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO, jeżeli skarga/wniosek dotyczy udzielanych świadczeń zdrowotnych). Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Podanie danych jest niezbędne dla prawidłowego rozpatrzenia skargi lub wniosku i przechowujemy je do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych osobowych są podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Szpitala i świadczące usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji, usługi brokerskie, operatorzy pocztowi i kurierzy oraz inne podmioty w zakresie sprawowanej kontroli lub nadzoru nad Szpitalem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Mają Państwo również prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodogczd.katowice.pl lub pod adresem siedziby Szpitala w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.