Odpłatne świadczenia zdrowotne

Informacje dotyczące ewentualnych kosztów związanych z hospitalizacją pacjenta.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II udziela świadczeń zdrowotnych, odpłatnie, zgodnie z cennikiem wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora 01/2023, a stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.

Link do cennika

Odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych może mieć miejsce, w szczególności, w przypadku:

  1. Osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
  2. Osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, gdy świadczenia te nie są kwalifikowane jako gwarantowane.
  3. Osób kierowanych przez inne podmioty, gdy świadczenia udzielane są na zlecenie i finansowane przez te podmioty.

Odpłatne udzielenie świadczenia zdrowotnego realizowane jest w taki sposób, by nie zakłócić, ani nie ograniczyć dostępu pacjentom do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Należność za odpłatne świadczenia zdrowotne określana jest zgodnie z obowiązującym w Szpitalu Regulaminem Organizacyjnym oraz Cennikiem, zawartą umową określającą indywidualnie wysokość wynagrodzenia lub indywidualnym rachunkiem kosztów, odpowiednio do okoliczności i z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów związanych z udzieleniem świadczenia zdrowotnego.