Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SOR w GCZD


 

TYTUŁ PROJEKTU
„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach”
 

Dbałość o infrastrukturę medyczną oraz inwestowanie w jej poprawę są działaniami niezbędnymi, aby móc świadczyć usługi na coraz lepszym poziomie i zapewnić szybką, precyzyjną i kompleksową opiekę nad dzieckiem.  Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz wzrost efektywności systemu ratownictwa medycznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach poprzez doposażenie SOR-u w okresie do II kwartału 2019 roku.
 
Celami szczegółowymi projektu są:

  • poprawa standardu świadczonych usług, skrócenie czasu oczekiwania na pomoc oraz wzmocnienie w zakresie spełniania standardu „złotej godziny” w ratownictwie medycznym,
  • poprawa standardu prowadzenia działalności klinicznej (edukacyjnej) przez placówkę związany z zapewnieniem odpowiedniego standardu (estetyki) SOR-u,
  • wzmocnienie roli Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jako czołowego polskiego ośrodka w zakresie ratownictwa medycznego dla osób poniżej 18 roku życia.

 

Projekt przyczyni się do podniesienia jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach. Stworzenie lepszych warunków dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wpłynie na poprawę warunków do ratowania zdrowia i życia mieszkańców zarówno województwa śląskiego jak i całego kraju.
 

Projekt polega na wsparciu istniejącej jednostki systemu (Szpitalny Oddział Ratunkowy Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach) w celu poprawy jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego. Niwelowanie zjawiska starzenia się sprzętu i związane z tym jego zużycie a w efekcie jego wymiana jest zbieżne z zapisami Policy Paper. Wpływ aparatury medycznej w procesie diagnostyczno-leczniczym na stan zdrowia jednostki jest oczywisty. Istnieje ścisły związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zastosowaniem danego aparatu i wynikami odczytu a dalszym postępowaniem w stosunku do pacjenta i jego zdrowotnym efektem. Dotyczy to zarówno diagnostyki, jak i leczenia oraz rehabilitacji.
 

Infrastruktura techniczna szpitala wymaga odpowiednich działań przeciwdziałających dekapitalizacji. Inwestycja przewiduje wymianę części posiadanych wyrobów medycznych (sprzęt i aparatura medyczna).
 

Wykaz wyposażenia planowany do nabycia w ramach projektu wraz z opisem i planowaną lokalizacją przedstawiono w poniższej tabeli.
 


 

Bezpośrednimi rezultatami projektu, jakich należy się spodziewać w skutek realizacji przedsięwzięcia, będzie podniesienie bezpieczeństwa i wzrost jakości udzielanych świadczeń przez Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Szybka i trafna diagnoza pozwala na przeprowadzenie właściwego procesu leczenia natychmiastowo.
 

Realizacja projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w  Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach” jest odpowiedzią na istotne problemy dotykające beneficjenta bezpośredniego projektu a przede wszystkim beneficjentów pośrednich. Projekt ma na celu rozwiązanie zdefiniowanych problemów, co w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do wzrostu atrakcyjności zamieszkania na terenie aglomeracji. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wielu korzyści zarówno w warstwie społecznej jak i ekonomicznej.
 

Obszarem oddziaływania projektu jest konurbacja górnośląska zajmująca powierzchnię 1 468,82 km2, o liczbie ludności 2 123,7 tys. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka jest kluczową placówką w województwie śląskim, która świadczy wysokospecjalistyczne usługi opieki zdrowotnej dzieciom.
 

Warto również zaznaczyć, że Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka jest jedną z dwóch placówek w województwie śląskim, które udzielają wsparcia na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla osób poniżej 18 roku w oparciu o bardzo szerokie spektrum specjalizacji (najszersze w województwie śląskim).
 

Szpital podniesie jakość świadczonych usług, z których korzystają mieszkańcy całego kraju.  Placówka jest zlokalizowana na terenie gęsto zaludnionego woj. śląskiego. Inwestycja odpowiada priorytetom regionalnej polityki zdrowotnej dla woj. śląskiego. Wpisuje się w Priorytet nr 3 Wydłużenie trwania życia i poprawa jakości życia oraz ograniczenie niepełnosprawności poprzez przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym.
 

Pod adresem https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ można zgłaszać ewentualne podejrzenia o wystąpieniu nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w trakcie realizacji projektu. Beneficjent zaniecha działań odwetowych wobec swoich pracowników wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym projektem, które skorzystałyby z powiadomienia o nieprawidłowościach.