Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

TYTUŁ PROJEKTU
 

“Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury obiektowej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach”

 

Szpital złożył wniosek o dofinansowanie w dniu 30.05.2022r. w ramach konkursu nr POIS.11.03.00-IP.04-00-002/22 na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 11.3 – „Wspierania naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci”

W dniu 17.03.2023r. Szpital podpisał umowę o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0125/22-00/32/2023/221 na realizację w/w projektu.

Celem głównym projektu jest wsparcie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych na terenie województwa śląskiego. Cel ten będzie realizowany poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury obiektowej oraz doposażenie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, w celu niwelowania skutków pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych i związanych z nimi sytuacjami kryzysowych. Realizacja celu przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa i jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Łączna wartość projektu to 16 373 090,97 zł netto, 20 000 000,00 zł brutto – są to wydatki kwalifikowalne. Projekt w dniu 04.07.2022r. otrzymał pozytywną opinię o celowości inwestycji, wydaną przez Ministra Zdrowia, uzyskując 14.348,37 punktów.
 

Projekt zakłada przeprowadzenie następujących 3 kluczowych działań :

1. Gruntowną modernizację Bloku Operacyjnego.

Aktualnie funkcjonujący w Szpitalu blok operacyjny nie przechodził znaczących modernizacji od chwili oddania go do użytku pod koniec lat 90-tych XX wieku. Technologia w jakiej była realizowana budowa bloku odbiega od aktualnych standardów jakościowych dla tego typu pomieszczeń. Instalacje techniczne są przestarzałe i z uwagi na swój wiek cechują się dużą awaryjnością stwarzającą zagrożenie dla bezpiecznego wykonywania procedur medycznych. Przeprowadzenie modernizacji, pozwoli na dostosowanie wszystkich pomieszczeń bloku do wymogów leczenia wg najnowocześniejszych standardów i rekomendacji medycznych z uwzględnieniem nowych technologii w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego oraz zwiększających ergonomię i bezpieczeństwo pracy personelu medycznego co będzie miało bezpośrednie przełożenie na wzrost jakości oferowanych świadczeń medycznych.

2. Rozbudowę poczty pneumatycznej w całym Szpitalu.

Głównym determinantem wdrożenia 2 etapu modernizacji systemu poczty pneumatycznej jest czas oraz sposób w jakim próbki z materiałem do badań są transportowane do laboratorium. Transport materiału wymaga dodatkowego zaangażowania personelu, który po kompletacji odpowiedniej ilości próbek dostarcza je do odpowiedniej komórki. Wiąże się to z wydłużonym czasem oczekiwania na dostawę próbek do laboratorium, a także z ryzykiem uszkodzenia próbek podczas ich ręcznego transportu. Dłuższy czas dostawy próbek przekłada się na dłuższy czas oczekiwania na wynik badania. Dodatkowo, personel zajmujący się transportem materiału do badań, jest wyłączony w tym czasie z innych prac i czynności.
W wyniku rozbudowy systemu poczty pneumatycznej czas związany z dostarczeniem próbek ulegnie skróceniu do kilkunastu sekund dzięki czemu Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej natychmiast będzie mógł przystąpić do analizy dostarczonego materiału. Wysyłka próbek do badań nie zdezorganizuje pracy personelu, gdyż nie będzie on absorbowany przez czynności związane z transportem próbek i w sposób niezakłócony będzie mógł wykonywać swoje zadania. Transport próbek odbywać się będzie w sposób bezpieczny i higieniczny – bez narażenia osób postronnych na kontakt z materiałem biologicznym. Niemal natychmiastowe dostarczenie materiału biologicznego do laboratorium z oddziałów szpitalnych będzie ogromną zaletą z uwagi na znacznie skrócony średni całkowity czas badań, a zachowanie wysokiej jakości diagnostycznej badań przyczyni się do szybszego podejmowania skutecznych decyzji terapeutycznych

3. Wprowadzenie systemu zarządzania lekami.

Wprowadzenie systemu zarządzania lekami umożliwi nadzór nad dystrybucją leków na pacjenta oraz minimalizację stanów magazynowych leków i wyrobów medycznych na oddziałach. Wdrożenie systemu przechowywania i podawania leków zwiększy bezpieczeństwo pacjentów dzięki wyeliminowaniu możliwości podania leków przeterminowanych, wycofanych serii. System będzie także przypominał o konieczności podania leku (realizacji zlecenia) i o odpowiedniej dawce. Dzięki automatyzacji procesu podawania leków zwiększy się także efektywność czasu pracy personelu.

Projekt przewiduje również wymianę starego aparatu RTG z ramieniem C funkcjonującego na bloku operacyjnym, a także wymianę najstarszego łóżka OIOM na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz doposażenie oddziału w nowe łóżko OIOM mające na celu utworzenie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dodatkowego stanowiska intensywnej terapii, które stanowić będzie zabezpieczenie dla pacjentów COVID.
 

Łączna wartość projektu to 16 373 090,97 zł netto, 20 000 000,00 zł brutto. Wszystkie koszty są kosztami kwalifikowanymi finansowanymi ze środków Unii Europejskiej

Projekt w dniu 04.07.2022r. otrzymał pozytywną opinię o celowości inwestycji, wydaną przez Ministra Zdrowia, uzyskując 14 348,37 punktów.

Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2023r.
 


 

Wszelkie podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowe dotyczące projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko można zgłaszać na:

adres e-mail: naduzycia.POISmfipr.gov.pl

lub

elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej : https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/