Aktualności diabetologiczne

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u osób z cukrzycą w 2023r. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
DATA PUBLIKACJI
12.10.2023
 

Zalecenia dotyczące aktywności zawodowej osób z cukrzycą.

  1. Fakt chorowania na cukrzycę nie może stano wić przyczyny dyskryminacji lub nierównego traktowania. Ograniczenia zawodowe powinny być nakładane po starannym przeanalizowaniu indywidualnej sytuacji i stanu zdrowia.
  2. Rolą lekarza diabetologa w utrzymaniu aktywności zawodowej osoby z cukrzycą oprócz prowadzenia skutecznej terapii jest: edukacja zdrowotna ukierunkowana na kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz rozumienia ograniczeń wynikających z potencjalnych powikłań cukrzycy; pomoc w wydaniu obiektywnej opinii o predyspozycjach zdrowotnych do pracy poprzez udzielenie informacji lekarzowi uprawnionemu do podejmowania decyzji orzeczniczych.
  3. W ocenie stanu zdrowia dla potrzeb zawodowych kluczową dla decyzji lekarza powinna być postawa osoby z cukrzycą. Każda osoba z cukrzycą, niezależnie od typu i sposobu terapii musi aktywnie współuczestniczyć w leczeniu swojej choroby.
  4. O predyspozycjach zdrowotnych do wykonywania czynności zawodowych lub kierowania pojazdami orzeka lekarz uprawniony do badań profilaktycznych bądź badań kierowców. W związku z incydentalną formą kontaktu z pacjentem (niejednokrotnie w ramach jednorazowej wizyty), w celu wydania decyzji opartej na indywidualnej ocenie stanu zdrowia wskazane jest, aby osoba z cukrzycą przedstawił opinię lekarza prowadzącego.
  5. W ramach konsultacji dla potrzeb orzeczniczych diabetolog powinien:
   • ocenić wiedzę osoby z cukrzycą dotycząca jego choroby, leczenia i możliwych powikłań w skali: wysoka, dostateczna lub niedosta teczna,
   • ocenić umiejętności kontrolowania glikemii w skali: dobra, akceptowalna lub niska;
   • ocenić świadomość hipoglikemii u osoby z cukrzycą, umiejętność jej zapobiegania i przeciw działania rozwojowi w skali: dobra lub niedostateczna;
   • potwierdzić występowanie lub wskazać na brak odczuwania objawów prodromalnych hipoglikemii,
   • określić ryzyko wystąpienia hipoglikemii w skali: niskie, akceptowalne lub wysokie;
   • wskazać obecność przewlekłych powikłań cukrzycy ze strony narządu wzroku, układu nerwowego oraz ze strony układu sercowo-naczyniowego;
   • wpisać dodatkowe uwagi dotyczące przewlekłych powikłań cukrzycy oraz stwierdzonego stanu zdrowia osoby z cukrzycą, istotnych dla oceny ryzyka zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.
  6. Uzasadnienie ograniczeń zawodowych dla osoby z cukrzycą jest dwojakie i wynika ono z:
   • możliwości wystąpienia epizodu hipoglikemii i związanych z nim zaburzeń świadomości;
   • możliwości rozwoju późnych powikłań cukrzy cy upośledzających zdolność do wykonywania danej pracy.

   Przeciwwskazania do kierowania pojazdami z podziałem na kategorie oraz przeciwwskazania do pracy na określonych stanowiskach zawarto w Aneksie nr2.

  7. Osoby cechujące się obecnością zaawansowanych powikłań przewlekłych cukrzycy nie mogą wykonywać czynności, w których uszkodzenie danego narządu, należące do obrazu powikłań cukrzycy, mogłoby mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy. Nie powinno to jednak przeszkadzać w podejmowaniu pracy o innym charakterze — takiej, dla której dane powikłanie nie będzie miało znaczenia. Jednocześnie charakter pracy, a także jej uciążliwość nie powinny utrudniać osiągnięcia wyrównania metabolicznego cukrzycy, a co się z tym wiąże — ochrony osoby z cukrzycą przed rozwojem i akceleracją przewlekłych powikłań choroby.
  8. Konsultacja diabetologiczna do badań kierowców lub pracowniczych powinna zakończyć się wydaniem czytelnej opinii w formie ustrukturyzowanych kart konsultacyjnych, których wzory przedstawiono
   w Aneksie nr 2.
  9. Wymagania zdrowotne dla osoby z cukrzycą należy podzielić na dwie kategorie zależne od wykonywanych przez niego czynności zawodowych lub zajmowanego stanowiska pracy.
  10. Pierwszą kategorię (wyższą) tworzyć będą czynności i stanowiska wymagające pełnej sprawności psychoruchowej oraz związane z narażeniem na niekorzystne czynniki psychospołeczne , których wykonywanie wiąże się z bezpieczeństwem samego pracownika oraz jego otoczenia (współpracowników oraz innych osób nie zaangażowanych bezpośrednio w pracę , ale będących w jego bezpośrednim sąsiedztwie lub podlegających wpływowi wykonywanych przez niego czynności , jak uczestnicy ruchu drogowego , czy klienci sklepu wielkopowierzchniowego itp.) O bardziej restrykcyjnych wymaganiach zdrowotnych należy mówić w kontekście możliwości wystąpienia zaburzeń świadomości , które u osób z cukrzycą mogą być efektem ciężkiej hipoglikemii.
  11. Do zawodów wymagających wyższej kategorii wymagań zdrowotnych , w odniesieniu do których potrzeba szczególnie wziąć pod uwagę fakt chorowania przez pracownika na cukrzycę , należą te związane z bezpieczeństwem publicznym , a więc:
   • Zawodowe kierowanie pojazdami( przewozy pasażerskie, ciężarowe, kierowanie pociągami naziemnymi i kolei podziemnej , taksówkarze)
   • Służby mundurowe i ratownicze: siły zbrojne(wojska lądowe, marynarka, lotnictwo), policja , straż pożarna, straż gminna, ratownictwo , żegluga morska, służba więzienna, licencjonowani pracownicy ochrony,
   • Przedstawiciele lotnictwa cywilnego: piloci i inżynierowie lotnictwa, personel pokładowy, kontroler ruch lotniczego,
   • Zawody szczególnie niebezpieczne praca na wysokościach , przy maszynach w ruchu , praca przy piecach, w wysokiej temperaturze, spalarniach , hutach, w górnictwie, w miejscach o dużym natężeniu ruchu i innych związanych z wysokim ryzykiem wypadku)
  12. Drugą kategorię (niższą) wymagań zdrowotnych stanowić będą czynności i stanowiska pracy oraz występujące na nich czynniki szkodliwej uciążliwości , które mogą niekorzystnie wpływać na przebieg cukrzycy. W przypadku niższej kategorii wymagań zdrowotnych należy mówic raczej o niezalecanych zawodach czy stanowiskach pracy niż o bezwzględnych przeciwskazaniach. Dlatego tez dodatkowej uwagi oraz indywidualnej oceny predyspozycji zdrowotnych u osób z cukrzycą wymaga decyzja o możliwości podjęcia lub kontynuacji pacy na stanowiskach:
   • Wymagających zwiększonego wysiłku fizycznego , zwłaszcza o statycznym charakterze(np. górnik, hutnik),
   • Ze zmianowym i nocnym czasie pracy
   • Z narażeniem na dwusiarczek węgla oraz pestycydy –związek kwasu dwuchlorofenoksyoctowego (np. dichlorprop, mekoprop).
  13. Lekarz diabetolog powinien pełnić funkcję doradczą u osób młodych , u których szczególnej staranności, wymaga wyboru zawodu . w tym przypadku należy wziąć ;pod uwagę nie tylko aktualny stan zdrowia , ale przede wszystkim historie naturalna cukrzycy , która w różnym okresie jej trwania ze względu na ograniczenia zdrowotne może uniemożliwianie tylko praktyczna naukę zawodu ale przede wszystkim w dłuższej perspektywie wykonywanie pracy.
  14. W aneksie nr 3 zawarto dokument Karta Praw i obowiązków Pracodawcy i Pracownika , którego celem jest z jednej strony wzmocnienie poczucia odpowiedzialności osób z cukrzycą oraz ich pozycji jako pracowników , a z drugiej przeciwdziałanie wykluczaniu osób z cukrzycą z rynku pracy.

 

Szczepienia przeciwko grypie dzieci i młodzieży w sezonie 2023-2024

DATA PUBLIKACJI
05.10.2023
 

Coroczne szczepienia przeciwko grypie są zalecane wszystkim osobom w wieku ≥ 6 miesięcy, u których nie występują przeciwwskazania. Wszystkie szczepionki przeciw grypie dostępne w Polsce w sezonie 2023-2024 są czterowalentne, zawierają hemaglutyninę (HA) pochodzącą z jednego wirusa grypy A(H1N1)pdm09, jednego wirusa grypy A(H3N2), jednego wirusa grypy B/Victoria lineage i jednego wirusa grypy B/Yamagata lineage. Szczepionki przeciwko grypie w sezonie 2023-2024 będą zawierać HA pochodzące z 1) wirusa grypy A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09; 2) wirusa grypy A/Darwin/9/2021 (H3N2); 3) wirusa grypy B/Austria/1359417/2021 (linia Victoria) oraz 4) wirusa grypy B/Phuket/3073/2013 (linia Yamagata).
Dostępne będą dwie inaktywowane szczepionki przeciw grypie (QIV4) i żywa atenuowana szczepionka przeciw grypie (LAIV4). W przypadku dzieci, które potrzebują tylko 1 dawki szczepionki przeciw grypie w sezonie, szczepienie powinno być zalecane we wrześniu lub październiku. Jednak szczepienia powinny być kontynuowane po październiku i przez cały sezon, dopóki wirusy grypy krążą i szczepionka jest dostępna. Dzieci w wieku poniżej 9 lat, które nie były wcześniej szczepione szczepionką przeciwko grypie, potrzebują 2 dawek szczepionki; dzieci te powinny otrzymać pierwszą dawkę jak najszybciej, kiedy szczepionki są dostępne, druga dawka powinna zostać podana po przerwie trwającej przynajmniej 4 tygodnie. W artykule przedstawiono rekomendacje Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii dotyczące szczepień przeciwko grypie dzieci i młodzieży w sezonie 2023-2024. Rekomendacje oparto na zaleceniach Amerykańskiej Akademii Pediatrii i Komitetu Doradczego ds. Praktyk Szczepień w Stanach Zjednoczonych na sezon grypowy 2023-2024.
 

Całość publikacji znajdą Państwo w poniższym linku.

Przegląd Pediatryczny 2023/Vol.52/No.4/3-9 – plik (pdf)
 

Nowa aplikacja FreeStyle Libre 2.10.

DATA PUBLIKACJI
14.08.2023
 

Szanowni Państwo,

Prawdopodobnie początkiem września wprowadzona na Polski rynek zostanie nowa aplikacja FreeStyle Libre 2.10. Nowa aktualizacja aplikacji FreeStyle LibreLink, umożliwi automatyczne przekazywanie odczytów stężenia glukozy w czasie rzeczywistym na smartfon pacjenta i opiekuna.

Ponadto:

 • Pomiary stężenia glukozy będą wysyłane co 1 minutę, co pozwoli na szybszą reakcję pacjenta,
 • Zachowana zostanie możliwości skanowania i szybka ocena stężenia glukozy po utracie sygnału (brak konieczności oczekiwania na sparowanie odbiornika z transmiterem),
 • Dane glikemiczne w aplikacji LibreLinkUp dostępne będą w czasie rzeczywistym – dodatkowe bezpieczeństwo pacjenta i spokój opiekuna.

Obecna wersja aplikacji ulegnie automatycznej aktualizacji do najnowszej wersji.

O dokładnej dacie wprowadzenia nowej wersji aplikacji będziemy informować na bieżąco.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

DATA PUBLIKACJI
06.07.2023
 

Szanowni Państwo,

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego dnia 1.07.2023 roku wygasła ważność orzeczeń o niepełnosprawności przedłużonych na podstawie specustawy covidowej. Zgodnie z art. 15h Dz. U. 2020 poz. 374 (str. 66) orzeczenia zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności. Zatem aktualnie (do 6.08.2023 roku) pacjentom korzystającym dotychczas ze specustawy covidowej zwiększone ilości wyrobów medycznych można wypisać jedynie do końca sierpnia.

Przepis uchylający artykuł 15h wejdzie w życie z dniem 6.08.2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 852). Zgodnie z jego treścią utrata ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności będzie następowała etapowo, w sposób wskazany w tym przepisie, a mianowicie: orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

 1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
 3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

Jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Oznacza to, że od 6.08.2023 roku będzie można wystawić zlecenia na zwiększone ilości wyrobów medycznych na podstawie ,,nieważnego orzeczenia o niepełnosprawności”, jednak pod warunkiem, że pacjent złożył dokumenty na Komisję Orzekającą o Niepełnosprawności i oczekuje na decyzję.

V Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB Kolarzy

DATA PUBLIKACJI
18.05.2023

 

V Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB Kolarzy z cukrzycą – 2 września 2023 roku

 

Jeżeli uprawiasz kolarstwo MTB i lubisz jeździć na rowerze to wydarzenie jest dla Ciebie.

Organizatorzy podali właśnie datę i miejsce V Mistrzostw Polski w Maratonie MTB Kolarzy z cukrzycą. Spotykamy się w rowerowym miasteczku w sobotę, 2 września 2023 roku – przystań nad rzeką Wartą Binduga w Mściszewie, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina. Zarezerwuj ten termin i wsiadaj na rower – przygotowania trwają!

My nie tylko o zdrowym ruchu mówimy my jazdą na rowerze przykład dajemy. Trening fizyczny jest integralną składową kompleksowego leczenia cukrzycy, a korzyści płynące z aktywności fizycznej są ogromne. Niezależnie od typu cukrzycy systematyczna aktywność fizyczna, szczególnie “zdrowa metabolicznie” tj. trening wytrzymałościowy o umiarkowanej intensywności i dużej objętości tj. np. jazda na rowerze, poprawia kondycję i wydolność fizyczną, sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała, zmniejsza ryzyko rozwoju i progresji przewlekłych powikłań cukrzycy, poprawia samopoczucie, wyrównanie metaboliczne cukrzycy, zwiększa wrażliwość na działanie insuliny zmniejszając zapotrzebowanie organizmu na ten hormon, a przede wszystkim zmniejsza ryzyko przedwczesnego zgonu. Dlatego warto RUSZAĆ się dla ZDROWIA. Aktywność fizyczna jest fundamentalnym elementem recepty na “zdrowsze” życie z cukrzycą – podsumowuje prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz.

Data: 2 września 2023 roku
Miejsce: Przystań nad rzeką Wartą Binduga w Mściszewie
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina

Wydarzenie na Facebook’u

Oferta pompowa GCZD IV 2023 – do indywidualnej kwalifikacji pacjentów z T1D

DATA PUBLIKACJI
03.04.2023

 

Pompy drenowe

Pompa bezdrenowa

System automatycznej podaży Insuliny ( AID)

Nazwa własna 720G Medtronic 740G Medtronic Equil 780 G Medtronic +

hybryda-pompa

YpsoMed + Dexcom 6 + CAM APS w telefonie do 6 metrów

hybryda w aplikacji

Refundacja pompy Tak + koszt kompatybilnego telefonu www.medtronic-diabetes.com/pl-PL/guardian-connect Tak + koszt kompatybilnego telefonu www.medtronic-diabetes.com/pl-PL/guardian-connect Tak Nie + koszt kompatybilnego telefonu www.medtronic-diabetes.com/pl-PL/guardian-connect Tak- konieczna płatna aplikacja CamAPS ( ok. 1000 PLN/rok) https://www.mylife-diabetescare.com/pl-PL/system-mylife-loop + koszt kompatybilnego telefonu www.dexcom.com/pl-PL/compatilbility/select
Refundacja zestawów infuzyjnych

Tak

Tak Tak Tak

Tak

Zintegrowany CGM* Tak

Guardian Sensor 3

Libra

Dexcom

Tak

Guardian Sensor 3

Nie- dowolny system monitorowania

Guardian Sensor 3

Libra

Dexcom

Tak

Guardian 4

Tak z aplikacją CamAPS i

Dexcom 6

Aplikacja na smartfona – partner terapii

Tak

Tak Tak Tak

Tak

Zatrzymanie podaży insuliny przed niską glikemią

Nie – informuje o zbliżającej się niskiej glikemii

Tak Nie Tak

Tak

Wodoodporność

Tak Tak Nie Tak

Tak

Pojemność zbiornika

3,0ml/300 j

3,0 ml/300 j 2,0ml/200 j 3,0ml/300 j

1,6 ml/160 j.

Rodzaje wkłuć MiniMed™ Mio™ Advance

MiniMed™ Mio™ 30

MiniMed™ Quick-set™

MiniMed™ Sure-T™

MiniMed™ Silhouette™

 

Zestaw infuzyjny z kaniulą 6 i 9mm MiniMed™ Mio™ Advance

MiniMed™ Mio™ 30

MiniMed™ Quick-set™

MiniMed™ Sure-T™

MiniMed™ Silhouette™

 

Orbit micro

Orbit soft

Strony producentów

www.medtronic.com www.medtronic.com equil.pl www.medtronic.com

www.mylife-diabetescare.com

Systemy monitorowania glikemii dostępne w oddziale - stan na 01.04.2023

DATA PUBLIKACJI
03.04.2023

Nazwa systemu

Dexcom G6

Guardian Link 3 Guardian Link 4 Guardian Connect Eversense E3

FreeStyle Libre 2

Marka

Dexcom

Medtronic Medtronic Medtronic Eversense

Abbot

Koszt zakupu i utrzymania (refundacja) 
(PLN) 
< 26 r. ż. – 260 zł 

> 26 r. ż. – 428 zł

W zestawie z osobistą pompą insulinową 

< 26 r. ż. – 246,75 zł

> 26 r. ż. – 367,1 zł

 W zestawie z osobistą pompą insulinową  5 

> 26 r. ż. – 306,75 zł

> 26 r. ż. – 427,15 zł

W zestawie z osobistą pompą insulinową 

< 26 r. ż. – 246,75 zł

> 26 r. ż. – 367,15 zł

Możliwe stosowanie bez OPI

< 26 r. ż. – 418,42 zł

> 26 r. ż. – 586,42 zł

Ø  18 roku życia

< 18 r. ż. – 102 zł

> 18 r. ż. – 153 zł

Można stosować bez OPI

MARD (%) 

9

8,7 8,7 8,7 8,5

9,2

Czas pracy sensora 
(dni) 

10 7 7 7 180

14

Kalibracja 

nie 2-4 x dziennie nie Nie 1x dziennie

nie

Czas rozgrzewania 
(min) 

120

120 60 120 24h

60

Kompatybilność – z aplikacją w telefonie 

(link do listy)

– z pompą insulinową Medtronic – z pompą insulinową Medtronic

– z aplikacją w telefonie 

– z aplikacją w telefonie  – z aplikacją w telefonie  Kompatybilny z aplikacją w telefonie
Transmitter (ładowanie) – 1 na 3 miesiące, nie jest możliwe ładowanie Możliwe ładowanie ,

1 na 12 miesięcy

Możliwe ładowanie 

1 na 12 miesięcy

Możliwe ładowanie 

1 na 12 miesięcy

1 na 6 miesięcy, ładowanie co 24-36 godzin Brak transmitera
Serter I pieczątka do założenia sensora W zestawie Trzeba dodatkowo dokupić Trzeba dodatkowo dokupić Trzeba dodatkowo dokupić Zakładane przez lekarza W zestawie
Alarmy hipoglikemia, hiperglikemia, wzrost i spadek

Alarmy predykcyjne

hipoglikemia, hiperglikemia, wzrost i spadek

 Alarmy predykcyjne

hipoglikemia, hiperglikemia, wzrost i spadek Alarmy predykcyjne hipoglikemia, hiperglikemia, wzrost i spadek

Alarmy predykcyjne

hipoglikemia, hiperglikemia, wzrost i spadek

Alarmy predykcyjne

– alarmy predykcyjne, hipo i hiperglikemia
Rozmiar sensora (mm) estetyka, komfort użytkowania 

45,7

30,5

15,2

38

52

38

52

38

52

37,6

48

8,8

5

35

Wpływ paracetamolu na dokładność pomiaru

brak

Zakłócenie pomiaru Zakłócenie pomiaru Zakłócenie pomiaru Zakłócenie pomiaru

Zakłócenie pomiaru

Zakres temperatur przy zachowaniu prawidłowej dokładności pomiaru (°C)

10 ⁰ – 42⁰

0⁰ – 45⁰ 0⁰ – 45⁰ 0⁰ – 45⁰ 5⁰ – 40⁰

10⁰ – 45⁰

Wodoodporność

Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak

Aplikacja na telefonie

Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak

Refundacja

Tak

       

 

WWW

dexcompolska.pl

www.medtronic-diabetes.com www.medtronic-diabetes.com www.medtronic-diabetes.com www.diabetes.ascensia.pl

www.freestyle.abbott.pl

 

Udział w badaniu naukowym DIAGNODE-3

DATA PUBLIKACJI
16.03.2023

Informacje na temat badania DIAGNODE-3 dla młodzieży i dorosłych w wieku 12-29 lat znajduje się w poniższym linku oraz w dołączonych ulotkach (pliki pdf).

LINK

Ulotka 1

Ulotka 2

Nowy model pomp insulinowych od Medtronic

DATA PUBLIKACJI
02.12.2022
 

Z dniem 1 grudnia firma Medtronic proponuje nowy model sprzedaży pomp insulinowych.

Therapy Experience 360 to umowa subskrypcyjna podpisana na 48 miesięcy w ramach której proponuje się stałą comiesięczną opłatę za wybrany pakiet dopasowany do potrzeb użytkownika.

Pięć różnych pakietów do wyboru. Wszystko, aby zapewnić wygodny dostęp do technologii z jak najmniejszym zaangażowaniem ze strony pacjenta. Pakiety zostały stworzone z myślą o potrzebach pacjentów. Po podpisaniu umowy i opłacie początkowej użytkownik/pacjent otrzymuje pompę insulinową, a co miesiąc pod wskazany adres, w zależności od wybranego pakietu elementy niezbędne do prowadzania terapii, zestawy infuzyjne, zbiorniki, sensory i co rok nowy nadajnik.
Model subskrypcyjny to dostępność do terapii bez wysokich kosztów wejścia na starcie, elastyczna oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb, a także lepsze zarządzanie budżetem domowym

Insulina ultra długodziałająca TRESIBA traci refundacje

DATA PUBLIKACJI
02.12.2022
 

Informujemy, że od dnia 01.01.2023 r. insulina ultra długodziałająca (TRESIBA) traci refundacje na okres co najmniej 6 miesięcy.

O zmianach będziemy informować na bieżąco.

Refundacja zestawów infuzyjnych

DATA PUBLIKACJI
02.12.2022
 

Refundacja zestawów infuzyjnych, sensorów-pkt 7

Zgodnie z charakterystyka produktów -zestawów infuzyjnych – winny być one wymieniane co 3 dni, tym samym informujemy, że liczba zestawów refundowanych wynosi 12 na miesiąc.
Zastosowanie wkłuć metalowych oznacza zgodnie z ich charakterystyką, częstsza ich wymianę, co dwa dni, czyli w tym przypadku ta liczba wynosi około 16 miesięcznie.
W przypadku małych dzieci, dużej ich ruchliwości wkłucia szybko ulegają zniszczeniu, wypadnięciu etc.-stąd dzieci do około 6 roku życia liczba wkłuć może do okolo15sztuk miesięcznie.

W przypadku problemów z zestawami infuzyjnymi , sensorami, zbiorniczkami i transmiterami koniecznym jest złożenie reklamacji u producenta sprzętu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, które będzie obowiązywało od 1 stycznia 2023 r. wprowadza się długo oczekiwane, bardzo istotne dla chorujących na cukrzycę pacjentów zmiany dla pacjentów z cukrzycą:
1.Rozszerzono wskazania refundacyjne do systemu monitorowania stężenia glukozy FGM (FreeStyle Libre) o nowe grupy pacjentów:

 • kobiety w okresie ciąży i połogu, z cukrzycą wymagające insulinoterapii;
 • osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną;
 • osoby powyżej 18 roku życia z cukrzycą wymagającą intensywnej insulinoterapii.

2. Odpłatność u dorosłych pacjentów wynosić będzie 30% (tj. 76,5 zł za sensor/ 153 zł miesięcznie). W przypadku dzieci zmniejszono odpłatność do 20% (tj. 51 zł za sensor/ 102 zł miesięcznie).
Rocznie pacjent będzie mógł otrzymać refundację na 26 sensorów.
3. W odniesieniu do pacjentów pediatrycznych, niewidomych oraz kobiet ciężarnych wprowadzono miesięczny limit refundacji pasków do oznaczania glukozy we krwi w liczbie nie większej niż 50 sztuk.

4.U pacjentów dorosłych wprowadzono również warunki kontynuacji refundacji:

 

 • ocena kontroli glikemii po upływie minimum 4 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zlecenia, maksymalnie po 6 miesiącach;
 • TIR (Time In Range) w zakresie 70–180 mg/dl >70% czasu lub HbA1c poniżej 7,5%, lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem;
 • aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu w przedziale wynikającym z okresu użytkowania zrefundowanych czujników;
 • refundacja pasków do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.

W poniższym dokumencie informacja z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.10.2022 6r. na temat refundacji sensorów i transmiterów.

PLIK

Dysponujemy pompami firmy Medtronic

DATA PUBLIKACJI
02.11.2022
 

Informujemy, że obecnie z przetargu w ramach programu pompowego dysponujemy pompami firmy Medtronic

Pakiet I z nieświadomością hipoglikemii
Z nieświadomością hipoglikemii, w tym w okresie czuwania/snu (m.in. małe dzieci do 10 r.ż, sportowa aktywność, choroby towarzyszące).

Aktualnie do pakietu 1 dysponujemy/ proponujemy pompami 740G z funkcją PLGS oraz powiadomieniem przed niską glukozą.

Pakiet II bez nieświadomości hipoglikemii
Bez nieświadomości hipoglikemii dysponujemy pompami 720G, które maja powiadomienie przed niską glukoza i bez funkcji PLGS.

Opinia dla Rzecznika Praw Dziecka

DATA PUBLIKACJI
08.06.2022
 

Opinia dla Rzecznika Praw Dziecka dotyczącą interpretacji do orzeczeń o konieczności stałej lub długotrwałej opieki na dziećmi z cukrzycą typu 1 ( dotyczy pkt 7).

PLIK

Szczecin 14-03-2022r.
https://pteidd.pl/

Dziecko z cukrzycą w szkole

DATA PUBLIKACJI
03.06.2022
 

Opinia Sekcji Pediatrycznej PTD dla Ministerstwa Zdrowia z dnia 28.12.2021 Warszawa

PLIK

Nowe refundowane igły

DATA PUBLIKACJI
04.05.2022
 

Od 1 maja 2022 roku na liście pojawiają się nowe igły refundowane w następujących cenach:

 • Easydrip Classic 0,25×5 mm (31G) – 5,44 zł za opakowanie
 • Easydrip Classic 0,30×8 mm (30G) – 5,44 zł za opakowanie
 • Iglessy 0,23×4 mm (32G) – 5,46 zł za opakowanie
 • Iglessy 0,25×5 mm (31G) – 5,46 zł za opakowanie
 • Iglessy 0,25×6 mm (31G) – 5,46 zł za opakowanie
 • Iglessy 0,30×8 mm (30G) – 5,46 zł za opakowanie

Przypominamy, że refundowane igły przysługują pacjentom chorującym na cukrzycę wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta<