Zakup monitora rzutu serca oraz urządzenia do kontrolowanej regulacji temperatury

 

 

 

 

 

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka docenione za aktywność transplantacyjną
 

“Sprzęt medyczny o wartości 200 tys. zł trafi do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Zakup monitora rzutu serca oraz urządzenia do kontrolowanej regulacji temperatury zostanie sfinansowany ze środków Ministerstw Zdrowia w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego. To wyraz uznania dla katowickiego szpitala, który aktywnie angażuje się w rozwój i promocję przeszczepów tkankowych i narządowych. ”.

Nowa aparatury medyczna trafi na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii GCZD. Katowicka placówka otrzyma środki na jej zakup, ponieważ znalazła się w gronie polskich szpitali z największą aktywnością donacyjną w 2022 roku. W zestawieniu brano pod uwagę liczbę zidentyfikowanych dawców potencjalnych oraz rzeczywistych, liczbę pobranych do przeszczepiania narządów, a także liczbę zidentyfikowanych dawców tkanek. Dotacja na zakup sprzętu jest formą docenienia tej aktywności.

W ramach otrzymanych środków szpital zamierza zakupić dwa urządzenia – monitor rzutu serca wraz z wyposażeniem oraz aparaturę do kontrolowanej regulacji temperatury z wyposażeniem.

Monitorowanie hemodynamiczne jest obecnie standardowym postępowaniem w procesie leczenia krytycznie chorych pacjentów oddziału anestezjologii. Monitor rzutu serca może być wykorzystywany u wielu pacjentów do ciągłego lub doraźnego kontrolowania wskaźników hemodynamicznych w czasie rzeczywistym, bez potrzeby używania dodatkowych akcesoriów czy sprzętu jednorazowego użytku. Monitor pozwala na zaprezentowanie szerokiego spektrum informacji (dotyczących m.in. obciążenia wstępnego i następczego czy kurczliwości i efektywności mięśnia sercowego), które są niezbędne przy optymalizacji postępowania z pacjentem wysokiego ryzyka oraz przy ustalania najlepszych ustawień hemodynamicznych u pacjentów ze zmianami w układzie krążenia.

Z kolei urządzenie do kontrolowanej regulacji temperatury pozwala na schłodzenie lub ogrzanie pacjenta oraz utrzymanie zadanej temperatury po zatrzymaniu krążenia i u pacjentów nie reagujących na leki przeciwgorączkowe. System chłodzenia powierzchniowego z wykorzystaniem sterowania komputerowego pozwala na przeprowadzenie wielokierunkowej łagodnej hipotermii terapeutycznej, która aktualnie jest jedyną terapią, w odniesieniu do której udowodniono, że zwiększa przeżywalność pacjentów po zatrzymaniu krążenia.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka zostało również uczestnikiem projektu „Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020.

Realizacja projektu przez Szpitale zakłada skierowanie:

  • pracowników podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego, wykazujących się najwyższą aktywnością donacyjną lub potencjałem w zakresie dawstwa,
  • innych specjalistów zaangażowanych w proces dawstwa narządów i tkanek, w tym koordynatorów transplantacyjnych,
  • kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi,

 

do uczestnictwa w szkoleniach oraz e-learningu (webinaru) z zakresu standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek oraz ich wdrożenia. Platforma, która umożliwia rejestrację na szkolenia jest dostępna pod adresem: https://www.systemjakoscidawstwa.pl/ .
 

Szkolenia odbędą się w formule online w sześciu możliwych do wyboru terminach, tj.

  • 31.08-01.09
  • 07.09-08.09
  • 12.09-13.09
  • 14.09-15.09
  • 21.09-22.09
  • 26.09-27.09

 

Realizacja projektu dodatkowo obliguje do poddania się weryfikacji w zakresie podjętych działań zmierzających do zaimplementowania szpitalnego systemu jakości dawstwa. Pierwszym elementem ww. weryfikacji, będzie dokonanie przez Szpital samooceny funkcjonujących już w podmiocie leczniczym procedur, które dotyczą obszaru dawstwa narządów i tkanek. Prowadzone w podmiotach leczniczych przeglądy akredytacyjne mają na celu określenie stanu faktycznego i porównanie go ze stanem pożądanym, wskazanie mocnych stron szpitali, identyfikację obszarów do poprawy oraz kierunków zmian i dalszego rozwoju, a także
wzajemną wymianę doświadczeń i dobrych praktyk klinicznych między osobami o podobnych kwalifikacjach. Podstawowym celem projektu jest wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek. Założeniem opracowanego systemu jakości jest możliwość uspójnienie praktyk w różnych podmiotach leczniczych, przy czym podkreślenia wymaga fakt, że nie jest on zbiorem definitywnych wytycznych czy norm, a swoistego rodzaju mapą drogową wdrażania rozwiązań projakościowych.