Aktualności

Więcej o: Zakup monitora rzutu serca oraz urządzenia do kontrolowanej regulacji temperatury

Zakup monitora rzutu serca oraz urządzenia do kontrolowanej regulacji temperatury

 

 

 

 

 

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka docenione za aktywność transplantacyjną
 

“Sprzęt medyczny o wartości 200 tys. zł trafi do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Zakup monitora rzutu serca oraz urządzenia do kontrolowanej regulacji temperatury zostanie sfinansowany ze środków Ministerstw Zdrowia w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego. To wyraz uznania dla katowickiego szpitala, który aktywnie angażuje się w rozwój i promocję przeszczepów tkankowych i narządowych. ”.

Nowa aparatury medyczna trafi na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii GCZD. Katowicka placówka otrzyma środki na jej zakup, ponieważ znalazła się w gronie polskich szpitali z największą aktywnością donacyjną w 2022 roku. W zestawieniu brano pod uwagę liczbę zidentyfikowanych dawców potencjalnych oraz rzeczywistych, liczbę pobranych do przeszczepiania narządów, a także liczbę zidentyfikowanych dawców tkanek. Dotacja na zakup sprzętu jest formą docenienia tej aktywności.

W ramach otrzymanych środków szpital zamierza zakupić dwa urządzenia – monitor rzutu serca wraz z wyposażeniem oraz aparaturę do kontrolowanej regulacji temperatury z wyposażeniem.

Monitorowanie hemodynamiczne jest obecnie standardowym postępowaniem w procesie leczenia krytycznie chorych pacjentów oddziału anestezjologii. Monitor rzutu serca może być wykorzystywany u wielu pacjentów do ciągłego lub doraźnego kontrolowania wskaźników hemodynamicznych w czasie rzeczywistym, bez potrzeby używania dodatkowych akcesoriów czy sprzętu jednorazowego użytku. Monitor pozwala na zaprezentowanie szerokiego spektrum informacji (dotyczących m.in. obciążenia wstępnego i następczego czy kurczliwości i efektywności mięśnia sercowego), które są niezbędne przy optymalizacji postępowania z pacjentem wysokiego ryzyka oraz przy ustalania najlepszych ustawień hemodynamicznych u pacjentów ze zmianami w układzie krążenia.

Z kolei urządzenie do kontrolowanej regulacji temperatury pozwala na schłodzenie lub ogrzanie pacjenta oraz utrzymanie zadanej temperatury po zatrzymaniu krążenia i u pacjentów nie reagujących na leki przeciwgorączkowe. System chłodzenia powierzchniowego z wykorzystaniem sterowania komputerowego pozwala na przeprowadzenie wielokierunkowej łagodnej hipotermii terapeutycznej, która aktualnie jest jedyną terapią, w odniesieniu do której udowodniono, że zwiększa przeżywalność pacjentów po zatrzymaniu krążenia.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka zostało również uczestnikiem projektu „Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020.

Realizacja projektu przez Szpitale zakłada skierowanie:

 • pracowników podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego, wykazujących się najwyższą aktywnością donacyjną lub potencjałem w zakresie dawstwa,
 • innych specjalistów zaangażowanych w proces dawstwa narządów i tkanek, w tym koordynatorów transplantacyjnych,
 • kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi,

 

do uczestnictwa w szkoleniach oraz e-learningu (webinaru) z zakresu standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek oraz ich wdrożenia. Platforma, która umożliwia rejestrację na szkolenia jest dostępna pod adresem: https://www.systemjakoscidawstwa.pl/ .
 

Szkolenia odbędą się w formule online w sześciu możliwych do wyboru terminach, tj.

 • 31.08-01.09
 • 07.09-08.09
 • 12.09-13.09
 • 14.09-15.09
 • 21.09-22.09
 • 26.09-27.09

 

Realizacja projektu dodatkowo obliguje do poddania się weryfikacji w zakresie podjętych działań zmierzających do zaimplementowania szpitalnego systemu jakości dawstwa. Pierwszym elementem ww. weryfikacji, będzie dokonanie przez Szpital samooceny funkcjonujących już w podmiocie leczniczym procedur, które dotyczą obszaru dawstwa narządów i tkanek. Prowadzone w podmiotach leczniczych przeglądy akredytacyjne mają na celu określenie stanu faktycznego i porównanie go ze stanem pożądanym, wskazanie mocnych stron szpitali, identyfikację obszarów do poprawy oraz kierunków zmian i dalszego rozwoju, a także
wzajemną wymianę doświadczeń i dobrych praktyk klinicznych między osobami o podobnych kwalifikacjach. Podstawowym celem projektu jest wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek. Założeniem opracowanego systemu jakości jest możliwość uspójnienie praktyk w różnych podmiotach leczniczych, przy czym podkreślenia wymaga fakt, że nie jest on zbiorem definitywnych wytycznych czy norm, a swoistego rodzaju mapą drogową wdrażania rozwiązań projakościowych.

Więcej Pilnie poszukujemy…

Pilnie poszukujemy…

Dyrekcja Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka
im. św. Jana Pawła II
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

pilnie poszukuje!

Lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej
lub
Lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii szczękowej

 

Pełna treść ogłoszenia (pdf)

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego wraz z CV na adres kadry@gczd.katowice.pl

Więcej o: Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia

Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia

 
„Komunikat w sprawie możliwości odbioru dokumentacji medycznej pacjentów przeznaczonej do zniszczenia”

Działając na podstawie art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, informujemy, że z uwagi na upływające okresy przechowywania istnieje możliwość odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej (historii chorób) pacjentów leczonych w 2002 oraz 2003 roku w tutejszym szpitalu, który ówcześnie nosił nazwę: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki im. Jana Pawła II
Oryginały dokumentacji medycznej mogą być wydane na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osobie upoważnionej przez pacjenta. Po odbiór dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej w terminie do 31.12.2023 r. Po tym terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona.

 

Wniosek o wydanie dokumentacji można złożyć do dnia 31.12.2023 r. w formie:
 

PISEMNEJ

NA ADRES
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
link do pełnego adresu
 

ELEKTRONICZNEJ

NA ADRES
sekretariat@gczd.katowice.pl
 

TELEFONICZNIE

POD NUMEREM
32 207 1543
 

 

Więcej o: Zwiększamy liczbę operacji rozszczepów wargi i podniebienia

Zwiększamy liczbę operacji rozszczepów wargi i podniebienia

Szanowni Państwo,

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II zwiększa liczbę operacji rozszczepów wargi i podniebienia u dzieci. Poniżej najważniejsze informacje o tej procedurze medycznej realizowanej w naszym szpitalu. Zachęcamy do lektury i kontaktu z naszym ośrodkiem.
 

 

 

 

 

Rozszczep wargi i/lub rozszczep podniebienia to wada rozwojowa występująca u 1 do 2 noworodków na 1000 urodzeń. Wada ta może powodować problemy z oddychaniem, karmieniem, choroby ucha, zaburzenia mowy i rozwoju społecznego. Wszystko to może być przyczyną kłopotów dziecka z adaptacją w przedszkolu i szkole, a w konsekwencji prowadzić do problemów z edukacją i w relacjach z rówieśnikami.
 

Ponieważ wada (rozszczep) jest obecna od chwili urodzenia, już w okresie noworodkowym mogą pojawić się komplikacje, np. z karmieniem lub oddychaniem, które zaniepokoją lekarzy i rodziców. Dlatego rekomenduje się, aby pierwszy kontakt ze specjalistą dziecięcej chirurgii plastycznej miał miejsce w pierwszych dniach lub tygodniach życia dziecka. Taki kontakt powinien zostać zainicjowany przez lekarza neonatologa. Wskazane jest, aby rozpocząć od zgłoszenia telefonicznego (pod numerem 32 207 1834 lub 32 207 1750) i przedstawienia problemu w rozmowie z dziecięcym chirurgiem plastycznym. Jeśli konieczne będzie przekazanie noworodka (np. z powodu duszności lub masywnego rozszczepu uniemożliwiającego żywienie przez usta), miejsce hospitalizacji zostanie ustalone w trybie pilnym na Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, a tam pacjent będzie konsultowany przez chirurga dziecięcego specjalizującego się w chirurgii plastycznej (na podstawie skierowania od lekarza neonatologa). Jeśli jednak w wyniku konsultacji okaże się, że noworodek może funkcjonować bez interwencji, to lekarz chirurg zdecyduje o kolejnej konsultacji w Poradni Chirurgii Dziecięcej lub ustali planowe przyjęcie na Oddział Chirurgii.
 

Do Poradni Chirurgii Dziecięcej skierowanie wystawić może również lekarz POZ, należy wówczas podczas telefonicznej lub osobistej rejestracji do poradni zaznaczyć, że wizyta będzie dotyczyć rozszczepu wargi i/lub podniebienia.
 

W Poradni Chirurgii Dziecięcej GCZD mały pacjent przejdzie procedurę kwalifikacji do operacji. Operację wykonuje się zwykle u dzieci w wieku od 3 do 6 miesiąca życia (w przypadku rozszczepu wargi) i po 9 miesiącu życia (przy rozszczepie podniebienia). Operacja wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym. W większości przypadków już dzień po zabiegu mały pacjent opuszcza szpital. Po operacji warga, nos oraz twarz dziecka będą opuchnięte przez kilka dni. Blizna może mieć intensywny czerwony kolor przez kilka tygodni. Potrzeba od 6 do 12 miesięcy, aby blizna zmniejszyła się i wyblakła. Jeśli stałaby się blizną przerostową, pacjent może skorzystać w GCZD z zabiegów laserowych (refundowanych przez NFZ), aby uzyskać jak najlepszy efekt estetyczny.
 


źródło Wikipedia

Po zabiegu pacjent pozostaje pod kontrolą Poradni Chirurgii Dziecięcej GCZD. Korzysta też ze wsparcia specjalistów z zakresu logopedii, foniatrii, ortodoncji i laryngologii. Taka holistyczna opieka przywraca małemu pacjentowi dobry wygląd oraz pełną sprawność aparatu mowy i zgryzu.
 

Rejestracja do Poradni Chirurgii Ogólnej GCZD jest możliwa:
 

Osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich

W DNIACH
Od poniedziałku do piątku
W GODZINACH
07:25-15:00
 

Telefonicznie

POD NUMEREM
32 207 1777
W DNIACH
Od poniedziałku do piątku
W GODZINACH
08:00-14:30
 

Mailowo

POD ADRESEM
zps@gczd.katowice.pl

Więcej o: Gościmy neurochirurgów z Iranu

Gościmy neurochirurgów z Iranu

Na zaproszenie prof. Marka Mandery w naszym szpitalu goszczą neurochirurdzy prof. Hassana Moradi oraz dr Amir Mahabadi.

Goście z Iranu obserwują pracę naszych neurochirurgów, szkolą się i czerpią inspiracje z funkcjonowania naszego szpitala. Dziś spotkali się z dyrekcją GCZD oraz kierownictwem Fundacji Iskierka. Odwiedzili też nasz Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Wizyta jest częścią projektu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Dzieci Isfahanu”, który wpisuje się w obchody 80-lecia przybycia Armii Andersa do Iranu.

Zgodnie z intencją Władz RP ma on być wyrazem wdzięczności za gościnność Irańczyków dla tysięcy polskich dzieci, które znalazły się w czasie wojny w tym kraju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej o projekcie “Dzieci Isfahanu” przeczytacie na stronie LINK

Gościnność i pobyt lekarzom z Iranu zapewniają Hotele Diament SA – za co jesteśmy niezmiennie wdzięczni.
 

Więcej o: 168 mln złotych dla GCZD. Powstanie drugi budynek szpitala.

168 mln złotych dla GCZD. Powstanie drugi budynek szpitala.

Olbrzymie dofinansowanie dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka zapowiedzieli dziś goszczący w katowickim szpitalu prezydent Andrzej Duda i minister zdrowia Adam Niedzielski.
 


 

Pond 168 mln zł wsparcia dla GCZD pochodzić będzie z Funduszu Medycznego. Władze szpitala odebrały dziś z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego symboliczny czek opiewający na tę kwotę.

Środki zostaną przeznaczone na kompleksową rozbudowę i modernizację GCZD. W ramach inwestycji powstanie nowy 8-piętrowy budynek szpitala o pow. 12 tys. m2, połączony z dotychczasowym budynkiem przejściem na wysokości 1. piętra Zostanie tam zlokalizowany nowy 20-łóżkowy oddział chorób zakaźnych i leczenia neuroinfekcji dla dzieci – jedyny taki w województwie śląskim, którego brak uwidoczniła pandemia COVID-19.

W nowym budynku znajdzie się też centrum nowoczesnych technologii diabetologicznych , przeznaczone do kompleksowego leczenia małych pacjentów diabetologicznych w formie hospitalizacji, leczenia w trybie tzw. jednego dnia, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, połączonej z edukacją prozdrowotną dzieci wraz z opiekunami/rodzicami . Docelowo oddział będzie liczył 25 lóżek (obecnie 15).

W planowanym budynku zostanie ulokowany też centralny punkt przyjęć i rejestracji pacjentów. Przeniesione zostaną tam również ambulatoryjna opieka specjalistyczna, czyli szpitalne poradnie i ambulatoria. Obecne poradnie, z uwagi na brak wystarczającej powierzchni, stłoczenie oraz rozrzucenie po różnych częściach budynku wewnątrz szpitala, są niefunkcjonalne i niedostosowane do obecnych standardów jakościowych

Planowany do budowy obiekt zostanie w pełni wyposażony w sprzęt i aparaturę medyczną, zgodnie z najwyższymi standardami w tym obszarze. Ponadto inwestycja przewiduje kompleksową modernizację dotychczas wykorzystywanych budynków szpitala, dostosowując je do nowych warunków epidemiologicznych i wymogów z tym związanych. Kompleksowa modernizacja obejmie dotychczasowe oddziały, salę operacyjną dedykowaną w całości noworodkom zlokalizowaną w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, pracownie diagnostyczne szpitala oraz wszystkie pracownie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

W pierwszym półroczu przyszłego roku podpisany zostanie Program Inwestycji. Dopiero po tym możliwe będzie rozpisanie przetargu, prace projektowe i budowane.

Więcej o: Europejski Dzień Donacji i Transplantacji

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji jest organizowany przez Radę Europy corocznie od 1996 r. w różnych krajach Europy. Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują i wzmacniają poparcie dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia, wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej oraz solidarność z chorymi oczekującymi na przeszczep.

W bieżącym roku Rada Europy zaszczytnie powierzyła organizację tej uroczystości Polsce, co bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia dostępności leczenia przeszczepieniem dla chorych, którzy takiego leczenia potrzebują.

Informacje nt. Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji znajdują się na stronie www.EODD2022.eu.

Więcej o: Zabiegi chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci w GCZD

Zabiegi chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci w GCZD

Próchnica butelkowa, nadliczbowe zęby, guzy w szczęce – Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka zwiększa liczbę operacji z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej. Pobyt małych pacjentów w szpitalu po takim zabiegu trwa z reguły tylko kilka godzin. Po operacji dzieci jeszcze tego samego dnia wracają do domu. Ograniczenie hospitalizacji w takich przypadkach jest korzystne dla pacjentów.
W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach w ramach usług chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci w ramach NFZ leczymy:

 • urazy głowy i twarzy,
 • zapalenia (ropnie – usuwamy zęby przyczynowe),
 • zapalenia kości i zatok szczękowych torbiele,
 • krótkie przyczepy wędzidełek warg i języka,
 • zęby zatrzymane, nadliczbowe i dodatkowe,
 • nowotwory łagodne i złośliwe.

Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym, w zależności od schorzenia i stanu pacjenta. W większości przypadków pobyt pacjenta w szpitalu w związku z zabiegiem ogranicza się do zaledwie kilku godzin.
By dziecko mogło w naszym szpitalu skorzystać z zabiegu z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, potrzebne jest skierowanie od lekarza pediatry do poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

Więcej informacji: 32 207 1866.